Truth in Media Global Watch Bulletins

logolittle.jpg (9114 bytes)

September 09, 2010

Bob Djurdjevic on...

New World Order and Serbia

A Truth in Media Lecture in Serbian - Sydney, Feb. 18, 2000

FROM SYDNEY, AUSTRALIA Topic: BALKAN AFFAIRS

bar-flashing-stars.gif (6525 bytes)

MELBURN, Australija, 20 februar 2000 - Slede}i pripremqen tekst je bio baza predavawa koje je urednik Istine u Medijima odr`ao na srpskom jeziku u holu crkve "Svetog Stefana" u Sidneju, Australija u petak 18 februara u 20:00.

TiM urednika su predstavili publici prvo Otac Srbo Mileti}, sve{tenik crkve Sveti Stefan, pa onda G-din Ilija Gli{i}, predsednik Nacionalne Federacije Srba Australije.

Predavawe, koje je trajalo oko 70 minuta, je bilo propra}eno sa 50 minuta dinami~nih razmena mi{qewa u toku "pitawa i odgovora." Posle pauze za ve~eru i okrepqewe u 22:00, TiM  urednik je ponovo iza{ao na binu da provede jo{ dvadesetak minuta odgovaraju}i na pitawa publike.

Konferencija se kona~no zavr{ila oko pono}i, sa divnim zakqu~nim komentarom Oca Srbe Mileti}a. Ponavqaju}i delove predavawa TiM urednika, on je opomenuo svoje parohijane kao i ostale prisutne da smo mi svi ambasadori jedne stare hri{}anske kulture; da kako se mi pona{amo ~ini nas onim {to smo, i kako nas drugi do`ivqavaju; da ako mi napustimo na{e korene i prihvatimo materijalisti~ke vrednosti Novog Svetskog Poretka u kojoj novac vlada i hara, mi ne samo da bi gazili po ba{tini na{ih predaka, nego bi gubili sopstvenu du{u.

"Vi ste ~uli kako je Istina u Medijima dostigla do miliona qudi {irom sveta," Otac Mileti} je rekao. "Neki od vas se mo`da ose}ate obeshrabrenim, i pitate se, 'pa {ta mogu ja sam da uradim? ' Svako od nas mo`e tako|e da napravi va`an doprinos.  Svako od nas ima po 10-15 prijateqa. Ako samo 30,000 Srba u Australiji ka`u istinu o Srbiji svojim australijskim prijateqima, 300,000 do 450,000 Australijanaca ne}e vi{e padati pod uticaj la`i i prevara medija Novog Svetskog Poretka. [to nije mala stvar."

U toku ispra}aja TiM urednika i wegove `ene, Otac Mileti} i G-din Gli{i} su mu uru~ili poklon u ime parohije Sv. Stefana - jedan veliki, drveni krst, ru~no isklesan i divno naslikan - u znak zahvalnosti za ovo predavawe, kao i za rad Istine u Medijima na {irewu istine o NSP-u {irom sveta.

v

Hvala vam, O~e Srbo i Ilija, na lepim re~ima i bratskoj podr{ci.  Meni je vrlo drago da budem ponovo zajedno sa prijateqima u Australiji.

[obra}aju}i se publici]

Po{tovane dame i gospodo, qubiteqi istine i slobodarstva, bra}o i sestre Srbi, dragi ostali gosti koji razumete srpski, ~itaoci Istine u Medijima {irom sveta koji ovo predavawe sada pratite na Internetu...

Hvala vam na pozivu da odr`im ovu besedu u crkvenom holu Svetog Stefana u Sidneju na temu Novi Svetski Poredak i Srbija.  Vidim dosta poznatih lica me|u vama -  qudi koji su prisustvovali i mojim predavawima u Australiji  pro{log oktobra.  Pro{li put sam govorio na engleskom.  Danas vam se obra}am na srpskom. Ali ako neko kasnije `eli da mi postavi pitawe na engleskom, ja }u mu na tom jeziku i odgovoriti.

This time, I will deliver my lecture in Serbian.  But if anyone wishes to ask me a question in English later on, during the Q&A, I will reply in English, too.

·        Ve}ina qudi je ~ula bar po ne{to o Novom Svetskom Poretku. Neki su ~ak pro~itali ~itave tomove kwiga o tome. Ali malo osoba koje ja sre}em u svojim putovawima po svetu mogu sa`eto da objasne {ta je to Novi Svetski Poredak?  Ve~eras, ja }u poku{ati da odgovorom na to pitawe.

·        Tako|e }u govoriti o geopoliti~kim razlozima zbog kojih su se huligani Novog Svetskog Poretka okomili ba{ na Srbiju.

·        Vi }ete ve~eras tako|e ~uti ko je Neprijateq Br. 1 Novog Svetskog Poretka, kao i kakav ishod mo`emo o~ekivati u budu}nosti ako se sada{wi geopoliti~ki trendovi produ`e.

·        Na kraju, ja }u predlo`iti nekoliko ideja o tome {ta Srbija treba da radi da bi se za{titila od takvih "reformi," od takve "demokratije, " i od "humanitarnih ratova" Novog Svetskog Poretka.

Ne o~ekujem da }ete se svi slo`iti sa svim idejama. Naprotiv. Ako svako bude bar sa ne~im nezadovoqan, ja }u biti - prezadovoqan! J Jer }e to biti dokaz da sam pogodio u centar. Kada istina bocne, ona ~esto i podstakne - na nova razmi{qawa i nova saznawa. [to je i svrha ovog predavawa.

Ali da krenemo iz po~etka.  Rat u Srbiji, 1999 godine

Ja sam proveo samo 6 dana pod NATO bombama krajem aprila pro{le godine.  A Srbija je izdr`ala 79 dana takvog terora. 

U toku na{e posete Srbiji pro{log septembra, moja `ena, ina~e Kana|anka, i ja smo obi{li 8 gradova u toku 4 dana.  Tada smo se svojim o~ima uverili u u`asne posledice tog napada na ~ove~anstvo koji je NATO izvr{io u ime NSP-a.

Vojna alijansa 19 nacija sa 780 miliona stanovnika; sa preko pola svetskog bruto ekonomskog proizvoda; sa dve tre}ine globalne vojne vatrene mo}i, se gangsterski okomila na jednu malu naciju od 10 miliona qudi. Dan i no} NATO je zasipao Srbiju sa 23,000 bombi i raketa iz preko 36,000 borbenih letova.

No narod i armija Srbije su ostali nepokoreni i neustra{eni! U to sam se svojim o~ima uverio.

Zbog toga je meni bila ~ast u toku mnogobrojnih govora i intervjua {irom Srbije, da prisutnima i celoj naciji odam svoje li~no priznawe za hrabrost i qubav za slobodu koju su pokazali.  I da im se zbog toga poklonim. (poklawa se)

Otpor tako neravnopravnim odnosima snaga je bio bez presedana.  On je bio inspiracija milionima patriota {irom Amerike i sveta. Zbog toga su i oni spontano izlazili na stotine svojih protesta.

U Va{ingtonu, Wujorku, San Francisku, ^ikagu, Torontu, Edmontonu, Londonu, Briselu, Bonu, Moskvi, Atini, kao i u Sidneju, Pertu i drugim gradovima Australije, desetine hiqada qudi je demonstriralo protiv NATO-a.

^ak i neke NATO zemqe su bile protiv napada na Srbiju.  Gr~ka, na primer, nije u~estvovala u bombardovawu.  Evo jedne anegdote o stavu Grka koju je jedanom mom prijatequ na visokom vojnom polo`aju li~no ispri~ao niko drugi nego glavni bomba{ NATO-a, Gen. Vesli Klark.

Posle jednog sastanka u Briselu u jeku bombardovawa Srbije, Gen. Klark je pri{ao gr~kom ambasadoru pri NATO-u i rekao: "O“o mora da su nezgodna vremena za vas, jer ja znam da ima dosta kontroverze u va{oj zemqi zbog ovog {to mi radimo."

Na {ta mu je gr~ki ambasador odgovorio: "O ne, Gen. Klark. U Gr~koj nema nikakve kotroverze. Mi smo svi PROTIV toga."

Toliko o navodnom jedinstvu NATO-a!

Neki Amerikanci, Nemci i Francuzi, na primer, nijedan srpskog porekla (!) - ~ak su se u toku rata obra}ali nama, u Istini u Medijima, da im pomognemo da odu u Srbiju kao dobrovoqci. A da ne govorim o Rusima, od kojih su se desetine hiqada prijavili da idu u Srbiju.

Kent Baldvin iz Kalifornije, na primer, nam je 14 maja saop{tio: "Ja volim ovu zemqu, ali mrzim ovo {to na{a kriminalna vlada radi." G-din Baldvin je dodao da on prodaje svoju ku}u, i privremeno napu{ta `enu i decu, da bi oti{ao u Srbiju kao dobrovoqac.

Visoko-odlikovani vijetnamski veteran iz Teksasa nam je rekao u aprilu da se divi hrabrosti gra|ana Srbije koji brane mostove svojim `ivotima. Kada je ~uo da odlazim u Srbiju, napisao mi je: "Sa~uvajte mi mesto na mostu."

"Meni bi bila ~ast da stojim rame-uz-rame sa Srbima," napisao je jedan drugi ameri~ki ratni veteran iz Oregona.  Ina~e, to je izjavio Amerikanac nema~kog porekla koji je proveo 36 godina u slu`bi ameri~ke armije.

No ~ak i pre nego {to su prve bombe pale na Srbiju, mi smo objavili na Internet "sajtu" Istine u Medijima (TiM), kako se ispostavilo prvi od 106 specijalnih ratnih izdawa TiM Biltena. Do kraja rata, oni su brojali 480 ~lanaka, 597 stranica, 199,000 re~i i 198 fotografija - svedo~ewa istine o NATO-ovom ratu prema Srbiji.

A u toku narednih 7 meseci "mirovne farse" na Kosovu, mi smo ugradili u na{ Kosovski Ratni Spomenik jo{ 226 dodatnih ~lanaka, sa 383 stranica, 115,000 re~i i 182 fotografije. 

Sveukupno - to je sada dokumentarac od 1,000 stranica sa  314,000 re~i napisan i objavqen u roku od osam meseci.

Zahvaquju}i na{im ratnim izve{ta~ima u Srbiji, mi smo postavqali slike na Internet sajt Istine u Medijima prakti~no odmah nakon {to su bombe padale.  A neke izve{taje sam ja li~no "u`ivo" otkucavao na Internet - doslovno dok su bombe eksplodirale oko zgrade u kojoj sam bio.

Rezultat takvih dramati~nih reporta`a je bio da ih je ~italo nekoliko miliona qudi {irom Amerike i iz preko 100 zemaqa sveta. Po~etkom maja pro{le godine, na{ Internet sajt je progla{en 33-}im po popularnosti od preko 40 miliona sajtova u svetu.

Zna~i Internet je bio mo}no anti-ratno oru`je koje je pomoglo da se qudi koji vole slobodu i cene hrabrost {irom sveta podstaknu u akciju.

Petog juna pro{le godine, na primer, desetine hiqada Amerikanaca su demonstrirali u solidarnosti sa srpskim narodom. Posleg mog govora kod Vijetnamskog Spomenika u Va{ingtonu, ta ogromna masa qudi je skandirala kao jedan, ponavqaju}i za mnom iz sveg grla refren:

“Clinton, Albright, Clark and Gore - we don’t want your bloody war!”  Kao i  “Drop Clinton, Not Bombs!”

 Sa ogromnom energijom, uz zaglu{uju}e zvuke dobo{a Ameri~kih Kineza, u~esnici u najve}em antiratnom protestu u Americi od kraja vijetnamskog rata su izjavili jedno gromoglasno "Ne!" Klintonovom ratu protiv Srbije.

Kasnije te ve~eri, dok su mi niz obraze tekle suze-radosnice da jo{ uvek ima toliko po{tenih i hrabrih Amerikanaca, ja sam napisao slede}e re~i, i poslao ih u etar putem Interneta:

"VA[INGTON, 5 juni - Zapamtite ovaj dan - subota, 5 juni! To je dan kada se srpska zastava vijorila nad Pentagonom verovatno po prvi put u istoriji. Crveno-plavo-beli barjak je bio zataknut visoko iznad tribine na Pentagonskom travwaku, blizu zvani~nog jarbola ameri~kog Ministarstva Odbrane.

Svuda unaokolo, vi{e od 30,000 antiratnih demonstranata, koji su u~estvovali u dana{wem Mar{u na Pentagon, su skandirali iz petnih `ila, kao na fudbalskoj utakmici:

"Ju-go-sla-vi-ja! Ju-go-sla-vi-ja!"

Kao i: "Kosovo je Srbija!"

To je bio momenat koji se ne zaboravqa... Jedan stariji Amerikanac je sve rekao sa dva slova: Obu~en u kostim Ujka Sema, on je podigao poster koji je samo glasio: "NE!"

U isto vreme, u Srbiji, "Klintonova Doktrina" je radila punom parom. Prema definiciji pukovnika David Hackworth-a, ~oveka koji ima najvi{e odlikovawa od svih `ivih ameri~kih vojnika, ina~e sada poznatog pisca i kolumniste koga ja imam ~ast da ubrajam me|u dobre prijateqe, "Klintonova Doktrina" glasi:

"Bombarduj civile i civilne objekte dok se vojsci te zemqe ne smu~i da to gledaju."

Dame i gospodo, Klinton nije ratovao sa Milo{evi}em. On je ratovao sa srpskim narodom. Sa `enama, decom, penzionerima, sve{tenicima...

To je bio kukavi~ki rat; verovatno jedina vrsta rata koja se i mo`e o~ekivati od podlog vojnog begunca iz vremena vijetnamskog rata; od simpatizera crvenog SSSR-a; od ~oveka koji je u Londonu u~estvovao u spaqivawu ameri~ke zastave; od Amerikanca koji ne bi zaslu`io ni najni`i nivo pristupa tajnama nacionalne bezbednosti - da nije postao Predsednik!

Zna~i - neprijateqa Amerike, ne samo Srbije!

Rezultat takvog mu~kog bombardovawa je bio ubistvo preko 2,000 civila, u pore|ewu sa mawe od 600 poginulih vojnika i policije.

Dame i gospodo, to nije bio rat. To je bio dr`avni terorizam! To su bili ratni zlo~ini lidera Novog Svetskog Poretka!

Evo, na primer, magnetofonskog snimka koji nije proizvod Holivuda. To su zvuci pravih sirena i pravih bomba. Ovo {to }e ti vi sada ~uti je snimqeno u`ivo na jednom beogradskom balkonu krajem aprila:

PUSTI TRAKU...

A ovo je zvuk rakete koja je preletela centar Beograda pre nego {to se sru~ila u bolnicu Dragi{e Mi{ovi}a na Dediwu:

PUSTI TRAKU...i jo{ jedna...

E sad zamislite `iveti pod takvim uzbunama i bombama 79 dana, dan i no}, i onda }ete mo`da razumeti za{to je ~ak i jednoj ~etvorogodi{woj srpskoj devoj~ici opadala kosa.  I za{to je 10 miliona qudi bilo traumatizovano, ne samo oni koji su poginuli.  I za{to se ja stalno poklawam naciji koja je takvu stravu pre`ivela uzdignute glave!  (pauza)

No, nemilosrdnom Novom Svetskom Poretku to nije bilo dosta.  On je nastavio rat protiv Srbije i posle prestanka bombardovawa, samo na drugi na~in. Evo kakav je to "mir" NATO doneo Srbima na Kosovu:

Od 12 juna do 13 januara ove godine, preko 180,000 Srba, vi{e od 90% stanovni{tva, je proterano sa Kosova.  U toku sedam meseci NATO-ve mirovne farse, pod nosom KFOR okupatora, izvr{eno je 3,688 teroristi~kih nasrtaja na Srbe i Rome. U tim napadima, 793 osoba su mu~ki ubijene. Me|u `rtvama, 772 su bili civili, 684 od wih Srbi. Tako|e, 559 Srba je kidnapovano, i pretpostavqa se da su ubijeni.

Dame i gospodo, ove statistike prikazuju stravi~nu sliku "mira" koji je Novi Svetski Poredak doneo Srbiji, pogotovo onima sa Kosova.  A da li ste o tome ~uli ili ~itali u zapadnim medijima?  

Ja nisam.  Zato vam o tome i pri~am.  Da li ste znali da vi{e od 500 srpskih ratnih zarobqenika tamnuju u logorima Novog Svetskog Poretka na Kosovu, u Albaniji i u Makedoniji?

Ti srpski zarobqenici nisu ni{ta mawe vredni od kostiju ameri~kih zarobqenika u Vijetnamu. A zbog wih je Vijetnam bio pod sankcijama skoro dve decenije.  Sve dok Novi Svetski Poredak nije uspeo da korumpira nove lidere Vijetnama do te mere da su se oni sada span|ali sa ju~era{wim neprijateqima.

Srpski narod nikada ne sme da dozvoli da se to desi u Srbiji!  Novi Svetski Poredak mo`e da poku{ava da zata{ka istinu o logorima u kojima tamnuju srpski zarobqenici.  Re`im u Beogradu mo`e da se pretvara kao da ne zna za wih. Ali mi, potomci Kneza Lazara, Kara|or|a, Vojvoda Putnika i Mi{i}a - mi NIKADA ne smemo da zaboravimo te srpske zarobqenike! Kad-tad, Srbija ih mora izbaviti iz kanxa NSP ropstva!      (pauza)

A sada, ja bih `eleo da poku{am da odgovorim na pitawe {ta je to Novi Svetski Poredak?

Kao pisac, analiticar globalnih geopolitickih i ekonomskih zbivanja; kao politicki komentator i javni govornik, ja cesto nailazim na ljude koji koriste termin "Novi Svetski Poredak" ali ne mogu da sazeto objasne sta je to. Ako ih to upitate, oni obicno pocnu da zamuckuju, "hm.. to je...ah...znate...ovaj... pa zar nije to nesto sto je dobro zapocelo a lose ispalo?"

 Pa, jeste. Kao i Hitlerov Treci Rajh, na primer. I on je takodje relativno dobro zapoceo.  Bar za nemacki narod, do tada gladan podjarmljen, i ponizen od strane arogantnih zapadnih pobednika Prvog svetskog rata.  Ali Hitlerov NSP se lose zavrsio - i za nemacki narod, i za milione drugih ljudi sirom sveta. 

Boljsevici su takodje pokusali da izgrade svoju verziju "Novog Svetskog Poretka." On su ga globalno reklamirali kao Komunisticka Internacionala.  I koristili parole kao sto su, "proleteri svih zemalja - ujedinite se." 

U medjuvremenu, komunisticke gazde su se debelile na racun “proletera,” kao sto se danas Wall Street i Washington lideri bogate na racun poreznika Amerike, Australije, Canade ili Evrope.

 Ali traganje za "novim svetskim poretkom" datira mnogo pre Hitlera, Lenjina, Staljina ili Klintona. U stvari, ide cak toliko unazad u proslost koliko i covekova ambicija da vlada zivotom drugog coveka.

Nikolo Makijaveli, na primer, napisao je u svojoj knjizi "Princ" (1513):

 "Nista nije teze isplanirati; nista teze kontrolisati, nego stvaranje novog poretka stvari."

Ali svetski osvajaci gladni moci - pocevsi od Dzingis Kana, preko Atile Hunskog, do Napoleona, Hitlera ili Staljina - retko obracaju paznju na mudre reci. Oni retko sta nauce iz istorije. Umesto toga, oni je ponavljaju. Obicno na svoju stetu. Zbog cega svaka varijanta "Novog Svetskog Poretka" eventualno zavrsi u korpi za smece istorije.

 Termin "Novi Svetski Poredak" u modernom kontekstu je prvi put izgovorio biv{i ameri~ki predsednik Xorx Bu{ 1990.godine. Prve `rtve novog NSP-a su bile Panama i Irak. Sledeli su Somalija, biv{a Jugoslavija, Ruanda, Bosna, nekoliko paralelnih ratova na Kavkazu, Tajland, ponovo Irak, Sudan, Avganistan, Srbija-Kosovo, ^e~enija, Isto~ni Timor... 

A ako se sada{wi trendovi nastave, slede}e Tajvan, Koreja, Bliski Istok, Mediteran (Turska-Gr~ka), ponovo Kosovo, itd.

Na kraju 20-og veka, posle najubita~nijih 100 godina u istoriji ~ove~anstva, ratovi su se vodili u preko 100 zemaqa sveta.  A arhitekti i lideri Novog Svetskog Poretka su trqali ruke od radosti. 

Za{to? Jer kao {to ja to ve} godinama govorim, prava parola Novog Svetskog Poretka nije "svetski mir kroz svetsku trgovinu," kako oni tvrde; nego je "ve~ni biznis kroz ve~ni rat."

Prvo ih sru{i{; onda ih gradi{. U oba slu~aja, "trgovci smrti" i wihovi industrijski i medijski partneri u ratnom kriminalu - profitiraju. Srbija je samo najnoviji primer toga.

Zakqu~ak: Rat je dobar biznis!  Uvek je bio. Uvek }e biti.

Samo upitajte snabdeva~e Pentagona ~ije su akcije na berzi rasle dok su akcije ~ove~anstva opadale. Akcije 10 najve}ih Pentagon snabdeva~a su porasle 2.5 puta vi{e nego prosek wujor{ke berze u toku prvih 60 dana NATO-vog rata protiv Srbije.

Igra slu~aja? Ni slu~ajno. NATO-va "humanitarna intervencija" je bilo ubistvo sa predumi{qajem. Imala je vrlo malo veze sa ne~im {to je Milo{evi} uradio, ili nije uradio.

Da li bi ste bili iznena|eni, na primer, da je Klintonova vlada tra`ila od Kongresa $112 milijardi DODATNIH dolara za Pentagonov buxet - u februaru 1999 godine?  Zna~i PRE Rambuje-a; i 6 nedeqa PRE NATO-vot bombardovawa.

Takozvana "kosovska kriza," prema tome, je jo{ jedan proizvod va{ingtonske Fabrike Kriza! Bez kriza, nema rata. Bez rata, nema profita za "trgovce smrti."

Dame i gospodo, Kosovo je bio samo najnoviji primer jednog zlog, genocidnog, parazitskog, makijavelijanskog, vojno-industrijsko-bankerskog kompleksa koji se bogati na bolu i patwi drugih qudskih bi}a.

Ne tako davno, 1983-e godine, Predsednik Regan je opravdano nazvao Sovjetski Savez "Imperijom Zla."

U toku oba va{ingtonska govora, ispred Bele Ku}e 1 maja, i 5 juna, ja sam rekao da je sada: "Va{ington centar Imperije Zla!"

U tim govorima ja sam tako|e rekao da, ako bi Vinston ^er~il danas odr`ao svoju ~uvenu besedu o Gvozdenoj Zavesi, on bi mo`da izjavio:

"Ali tamna senka je pala na scene na{e skora{we pobede u Hladnom Ratu. Od Belfasta na Irskom Moru, do Trsta na Jadranu, do Budimpe{te na Dunavu, jedna gvozdena zavesa se spustila na evropski kontinent. Weno ime je NATO."

Kako je bilo mogu}e znati to unapred? Jer geopolit~ki interesi koji diktiraju poteze NSP imperijalista se vrlo sporo mewaju...

U aprilu 1995 godine, Istina u Medijima je objavila svoj prvi  ~lanak o strate{koj poziciji Rusije, u kome sam rekao da se pod perfidnim naslovom "partnerstvo za mir" ustvari krije najnovija verzija stare "Drang Nach Osten" zapadne strategije.

"Rusija je jo{ uvek Neprijateq Br. 1 Novog Svetskog Poretka," napisao sam, nasuprot slatkore~ivim komentarima iz Va{ingtona. Skoro svi biv{i sovjetski dominioni u Isto~noj Evropi su postali zapadni vazali. To su sada nacije porobqene dolarima i markama, ako ne bajonetima i bombama.

A gde Srbija u svemu ovome pripada?

Srbija jeste jedna mala, skoro nevidqiva ta~kica na razmerama geopolit~kih mapa sveta. Ali ona jeste trn u oku  Novom Svetskom Poretku.  Jer je Srbija jedina ne-vazalna dr`ava koja danas postoji u Evropi!

Osim toga, objektivno govore}i, Srbija na`alost le`i upravo iznad jedne vrlo va`ne trusne geopoliti~ke linije. Kao {to sam rekao u ~lanku objavqenom decembra 1995 u Arizona Republik listu, i kasnije, oktobra 1998 u Va{ington Tajmzu:

"NATO-ve intervencije na Balkanu nemaju nikakve veze sa za{titom civila, albanskih, niti bilo kakvih drugih. To je ~ista projekcija sile u politi~ki vakum koji je nastao na Balkanu nakon zavr{etka Hladnog Rata.

Strate{ki razlog za to je spajawe NATO istoka (Turska) sa NATO zapadom (Bosna), preko grba~e male, uglavnom pravoslavne hri{}anske nacije, koja preseca NATO-ve geopoliti~ke interese (uzdu` "Zelene Transferzale").

Dame i gospodo, neki od vas mo`da sada ~uju moje zakqu~ke o geopoliti~koj poziciji Srbije po prvi put, iako su oni bili formulisani i objavqeni pre skoro 5 godina, kada sam ja prvi put rekao da }e Kosovo postati "Bosna Br. 2."

No nikakvi takvi izgovori ne postoje {to se ti~e srpskog rukovodstva. Niti onog u poziciji; niti onog u opoziciji. Jer ja sam li~no sve ovo, zajedno sa mapama itd., prezentirao ve}ini politi~kih, vojnih, akademskih, i ~ak crkvenih lidera Srbije.

I iako se ja nisam li~no sastao sa Milo{evi}em od februara 1992 godine, ja pouzdano znam da su neki wegovi bliski saradnici poku{ali da mu prezentiraju ove geopoliti~ke analize. Naravno, u nadi da }e on sagledati svetlost na kraju duga~kog tunela u koji je uveo srpsku naciju.

Na`alost, svetlost koju je Milo{evi} sagledao, ako ju je uop{te video, izgleda da je bio voz iz suprotnog pravca sa NATO-om kao vozovo|om.

I tako, evo nas gde smo. Srbija je ponovo u }orsokaku. Samo sada siroma{nija nego ikada ranije. I minus nekoliko hiqada svojih gra|ana koje je NATO pobio.

Da li to zna~i da Srbija treba da legne na NSP rudu i da se preda? Nikako! Samo da mora da izabere drugo bojno poqe; poqe gde su {anse boqe.

Ne znam koliko od vas je imalo prilike da posetite ameri~ki jugozapad - dr`avu Arizonu, na primer, u kojoj ja `ivim, omiqenu pozornicu kaubojskih filmova.

Za one koji nisu, moram da vam ka`em... Arizona je puna biciklista. To nisu biciklisti koje vi|ate u "Tour de 'France" trkama. To su bradati motociklisti koji nose pi{toqe, lance, no`eve i obi~no putuju u grupama. Sa wima nema {ale.

Poku{ajte da zamislite jedan mali kafi} usred arizonske pustiwe, gde kamionxije zastanu da se okrepe. Jedan od takvih voza~a u|e u restoran, i poru~i hamburger, kafu i {trudlu od jabuka.

Tek {to on po~ne da jede, u kafi} upadnu trojica onih bradatih motociklista. Jedan od wih pri|e voza~u kamiona, zgrabi wegov hamburger, odgrize komad, i baci ostatak na pod.

Drugi uzme voza~evu {oqu kafe i prospe mu je u krilo.

Tre}i zagrize u {trudlu jabuka, ispquje zalogaj, zgwe~i ostatak {trudle na tawiru, i baci ga na sto ispred voza~a.

Voza~ ustane, plati ra~un, i ode.

"Nikakav ~ovek, zar ne?" ka`e blagajnici jedan od tri  motociklista.

"Nije ni{ta boqi ni voza~", odgovori blagajnica. "Vidi ga kako gazi kamionom tri motocikla!"

Pouka pri~e? Prvo, akcija govori glasnije od re~i. Drugo, pametan ~ovek }e da izabere svoje poqe bitke; poqe gde su {anse za uspeh boqe.

U slu~aju Srbije, to zna~i i}i OKO, umesto PROTIV, Novog Svetskog Poretka. Nema {anse da Srbija pobedi NATO u direktnom vojnom duelu. ^ak i mawe ima {ansi nego {to bi to bio slu~aj sa sukobom izme|u arizonskog kamionxije i tri motocikliste.

Ima li, dakle, re{ewa sa politi~kog, ekonomskog i duhovnog gledi{ta? Ima. Ali nisu laka. Jer zahtevaju mnogo strpqewa, upornosti, hrabrosti i mudrosti.

Da po~nemo sa politikom. Skoro "svako" od kraja NATO bombardovawa tra`i Milo{evi}evu ostavku. I ja sam rekao da bi bilo dobro da on ode sa vlasti. Ali ja sam to izjavio avgusta 1990-e godine, u vreme kad je on objektivno u`ivao podr{ku vi{e od 90% Srba. ^ak se i moj pokojni otac tada qutio na mene.

I ja sam ponovio takvo mi{qewe 1994-e godine, kada je Milo{evi} izdao bosanske i kraji{ke Srbe. A pogotovo posle Dejtona.

Ali sada, kada pro-zapadni srpski opozicioni lideri, ponavqaju}i kao papagaji Klintonove i Madlenkine zahteve, ja ka`em, sa~ekaj malo narode srpski. I razmisli o alternativi.

Jer samo srpski narod - `rtva i Milo{evi}a i Novog Svetskog Poretka - a ne ratni kriminalci Klinton, Olbrajt i drugi NATO lideri, niti wihovi vazali me|u opozicijom u Srbiji, mogu da odlu~e kada je vreme da se Predsednik mewa.

Sto se tice tih vazala, mozete li da zamislite nekog toboznjeg srpskog lidera kako pozira reporterima sa jednim od Hitlerovih vrhovnih saradnika?  I to nakon sto je Luftwaffe bombardovala Beograd 6. aprila 1941., kada je poginulo na stotine civila?

Ne, naravno. Ne, ako se taj toboznji lider nada da ce dugo biti srpski vozd.

 E, 17. decembra 1999. trojica srpskih opozicionara pohlepnih vlasti - Zoran Djindjic, Vuk Draskovic i Milo Djukanovic - 3D-a, su uradili upravo to u Berlinu (kako podesno mesto, zar ne?!), na sastanku sa jednim ratnim zlocincem za kojom jos nije podignuta optuznica, americkim ministrom spoljnih poslova, Madlenkom Olbrajt.

 Pogledajte fotografiju na nasem Web sajtu kako se smeskaju ovi srpski navodni opozicionari pozirajuci sa njom.  Zbog cega se cere? Zbog vise od 2,500 Srba koje su Olbrajtovkine bombe ubile?

Americki casopis TIME je okarakterisao NATO-vo bombardovanje Srbije kao kao "Madlenkin rat."

Takvoj berlinskoj slici nisu potrebne reci. Jer jedine koje padaju na pamet su: “Vazali! Izdajnici! Sramota!”

Niti su ova 3D vazala bili jedini srpski politicari koji su otisli u Berlin da kleknu pred ratnim zlocincom Olbrajt. Starac Dragoslav Avramovic, Dusan Mihajlovic, Dragoljub Micunovic, Zarko Korac i Nenad Canak, izmedju ostalih, su navodno isto bili tu negde kada je snimljena ta  sramotna slika srpske “opozicije.”. Ali ocigledno nisu rangirali tako visoko kao 3D vazala da bi se slikali s Madlenkom?

Sreca za njih...

 Nasuprot njima, crnogorski predsednik Djukanovic je pozirao sam sa Olbrajtovkom, eksluzivno, cini mi se, u hotelskoj sobi. Fotos pokazuje nasmesena lica dve M&M bombone Novog Svetskog Poretka - Madlenke i Mila.

"Njegova ili njena hotelska soba?" pita tekst ispod fotografije postavljene na web sajtu Istine u Medijima. 

E sad, kad bi samo neko mogao da okupi sve ove srpske vazale Novog Svetskog Poretka za snimanje jedne grupne slike sa Madlenkom, Milosevic i Seselj verovatno ne bi morali uopste da se angazuju u kampanji na sledecim izborima. Samo bi mogli da iskoriste takvu fotografiju kao politicki poster.

Ali Srbi imaju dugo pamcenje sto se tice izdajica ili vazala u svojim  redovima. Pocevsi od Vuka Brankovica, i ukljucujici i srpske M&M bombone - Milosevica i Miru Markovic. Oni su izdali ne samo Srbe na Kosovu, nego i stotine hiljada Srba iz Bosne i Hrvatske.

Znaci osim ako se ne pojavi neka druga neiskompromitovana srpska patriotska alternativa, Srbi ce izgleda morati da biraju izmedju djavola koje poznaju i onih koje jos ne znaju.

[to bi bila prava tragedija Srbije. Jer pri tome, Srbi treba da imaju na umu jednu ameri~ku poslovicu: "\avo koga znate je boqi od |avola koga ne znate."

Pre nego {to srpski narod odlu~i da je vreme da wihove M&M bombone odu sa vlasti, nacija mora da razmotri alternative. U tom smislu, mnogo ~ega mo`e da se nau~i od okolnih vazalnih nacija koje su poslu{ale Va{ington i primenile ameri~ke recepte za reformu i demokratiju.

Pogledajmo Rusiju. U specijalom izdawu, "Ubijawe Rusije na meki na~in," objavqenog u prole}e 1997-e godine, nakon moje prve posete Rusiji, mi smo ukazali na stravi~ne statistike o opadawu prose~ne du`ine `ivota. Za mu{karce - sa 65 na 57.7 godina izme|u 1987 i 1995, a za `ene sa 74 na 71 godinu u istom periodu.

Ovo stavqa Rusiju ispod vi{e od 100 nacija u svetu, na rang jednog Avganistana i nekih od najsiroma{nijih zemaqa u Africi. A to je direktna posledica ekonomskih reformi koje su ameri~ki "stru~waci" propisali. A koje su prakti~no uni{tile sistem za{tite zdravqa koji je postojao ranije.

Kao da to nije bilo dosta, Zapad je doslovno opqa~kao Rusiju uz obilatu saradwu doma}ih kvizlinga. Preko $500 milijardi je, {to legalno {to ilegalno, preneto iz Rusije u zapadne banke. Industrijska postrojewa iz vremena Sovjeta su prodavana za bagatelu Jeqcinovoj ruskoj oligarhiji, iza koje su stajali zapadni bankeri.

Ja sam bio ponovo u Rusiji septembra pro{le godine, nakon turneje po Srbiji.  I mogu da vam ka`em da su se stvari samo pogor{ale od pre tri godine, {to se ti~e ekonomske situacije.

Zna~i, "demokratija," "reforme," i "slobodna trgovina" - tri kqu~na principa koje NSP reklamira kao "progresom" - ustvari zna~e dozvolu da se krade, vara i ubija. Legalno!

Jel' takvu "demokratiju" srpski narod `eli? E pa takvu mo`e o~ekivati ako pro-zapadni NSP vazali iz opozicije do|u na vlast.

Za mene, ove gorwe statistike predstavqaju klasi~nu definiciju PLUTOKRATIJE, ne demokratije. Koja je u Isto~noj Evropi evoulirala u KLEPTOKRATIJU. J

Milo{evi} je prodao Kosovo. Oni }e prodati celu Srbiju! Kao {to je Jeqcin poku{ao da proda Rusiju. I kao {to je Crna Gora izgleda ve} davno prodata Zapadu.

Zna~i, prihvatiti savete totalno korumpiranih sistema kao {to je danas Klintonova Amerika je recept za propast.  Ako sumwate, upitajte 62% Amerikanaca koji NISU glasali na izborima za Kongres novembra 1998-e.

Dakle da rezimiramo odgovor na pitawe {ta je to Novi Svetski Poredak:

U svojoj idealnoj formi, Novi Svetski Poredak se ne razlikuje mnogo od komunisti~ke verzije koju smo iskusili u praksi.  To je jedno plutokratsko dru{tvo u kome je novac i Bog i batina.  To je dru{tvo koje legitimi{e dr`avni teror, kao na primer NATO-vo bombardovawe Srbije.

To je svet bez granica, bez religija, bez tradicija, bez nacija, bez morala, bez kulture... svet u kome 6 milijardi qudi crn~e kao robovi da bi mawe od 4,000 "Prin~eva" u`ivalo mo}, slast i strast vlasti.

Kada bi Bog ponovo stvorio `ivot po receptu Prin~eva Novog Svetskog Poretka, ne daj Bo`e (!), postojala bi samo tri vrste bi}a na svetu:

·        Sva dvono`na bi}a bi bili nojevi. J

·        Sva ~etvorono`na bi}a bi bile ovce. J

·        Sva morska bi}a bi bile sardine, koje bi strpqivo ~ekale u dugim redovima pred lukama Novog Svetskog Poretka da ih neka ma{ina strpa u konzerve. J

Ja vidim da bi takav svet mo`da odgovarao nekim farmerima ovaca u Australiji. J Ali samo pod uslovom da se oni prvo spuste na nivo svoje stoke.

A ko su ti Prin~evi?  Mogu li se saznati wihova imena?

Mogu. Samo pogledajte rostere globalisti~kih ne-vladinih organizacija, kao {to su Bilderbergeri, Savet za Inostrane Poslove (Council on Foreign Relations), Trilateralna Komisija, Me|unarodni Monetarni Fond, Svetska Banka, itd. 

Me|u tih mawe od 4,000 qudi, vi }ete na}i imena svih zlotvora Srbije i Rusije; svih kreatora organizovane fa{isti~ke i rasisti~ke Slavofobije na Zapadu. 

Zato je za mene li~no pravo ~udo kada vidim da jo{ uvek ima qudi u Srbiji i dijaspori, pogotovo me|u mlade`i, koji vole takav Zapad; koji vole Zapad koji wih mrzi, ugwetava i ubija.

 Ba{ zbog mogu}nosti prosve}ivawa nekih od takvih srpskih nojeva, ja sam uglavnom i pristao da besplatno pi{em nedeqne kolumne o Novom Svetskom Poretku koje se svakog utorka, ve} skoro 5 meseci, objavquju na popularnom Internet sajtu - Beograd.com - i na srpskom i na engleskom.

Dokle god ovakav Novi Svetski Poredak vlada svetom, Srbija nema ni{ta lepog da se od wega nada. 

Zna~i Srbija se mora uzdati u se i u svoje kquse. 

Umesto "panem et circenses" ("hleba i igara") koje je truli i korumpirani Rim davao svojim gra|anima kao {to to danas Va{ington radi, Srbi bi trebalo da rade na "hleba i struje" principu.

"Hleba," da bi nacija imala pun stomak pre nego {to se prika~i na Internet. "Struje," da bi mogla da {iri svoju kreativnu energiju po svetu. Kao {to su to Tesla i Pupin radili.

Dame i gospodo, mi `ivimo u vreme revolucije - revolucije informatike; revolucije koja nije ni{ta mawe dramati~na niti zna~ajna od izuma baruta.

U jednom ~lanku objavqenom u elektronskom izdawu FORBS ~asopisa u julu 1997 godine, ja sam poku{ao da objasnim ovaj fenomen i nove {anse za male nacije koje on stvara. Citiram:

"Internet i PC - dve post-industrijske tehnolo{ke revolucije - vra}aju Homo Sapijensa prirodi. Ovo je po~etak "Renesanse Br. 2." "Skloni se Ajn{tajne, Siwor Da Vin~i se vra}a" je bio naslov tog ~lanka.

Popularni PC i Internet su opunomo}ili pojedince i male firme da uspe{no konkuri{u gigantskim kompanijama. I da ih pobede. Oni su postali ekvalizatori. Kao {to je izum baruta i pi{toqa omogu}io nekoj malecnoj staroj gospo|i da se odbrani od napada ogromnog huligana.

Rezultat tog procesa je masivno prelivawe kapitala iz industrijskih "establi{ment" postrojewa u xepove majstora informatike. Bil Gejts, daleko najbogatiji ~ovek Amerike, je danas mnogo bogatiji od predsednika IBM-a. A pre 20 godina bio je niko i ni{ta. Male nacije sa talentovanim qudima na poqu informatike imaju sli~ne {anse ako budu pametno radile.

Industrijska era je automatizovala najjednostavnije forme `ivota i nazvala ih NAUKAMA; koje je obo`avala i dobro nagra|ivala. A zanemarivala je mnogo kompleksnije forme `ivota - UMETNOST.

Sada, sa uspehom koji PC i Internet u`ivaju, ponovna fuzija nauke i umetnosti je u toku. Ona vra}a ~oveka prirodi posle dva veka industrijskog unaka`ewa. Leonardo Da Vin~i bi se danas bla`eno osmehivao, kao i wegova Mona Liza.

Ako niste u to sigurni, zamislite jednog CNN reportera, na primer, koji stavi mikrofon ispred Da Vin~ija, i upita ga: "Siwor Da Vin~i, da li vi sebe smatrate umetnikom ili nau~nikom?"

[ta mislite kako bi ovaj veliki ~ovek Renesanse odgovorio na to pitawe?

Ko misli da bi on rekao "nau~nik?" (digni ruku)

A ko misli da bi rekao "umetnik?" (digni ruku)

Ja mislim da bi Da Vin~ijev odgovor bio:

"Sine, ja pojma nemam o ~emu govori{. Kakva je razlika izme|u umetnika i nau~nika?"

Dame i gospodo, Srbija je mala zemqa. Ona ne sme da se tro{i razbacivawem malih resursa na sve strane i na skupe projekte. Wena ekonomska politika mora da bude vrlo usko usmerena. [to zna~i da agrikultura ("hleb"), energetika i Internet ("struja") treba da dobiju najvi{i prioritet.

No "u se i u svoje kquse" princip, koliko god da je va`an da Srbija trenutno pre`ivi ubita~ne sankcije koje joj je Novi Svetski Poredak nametnuo pre 8 godina, nije dovoqan sam po sebi za dugoro~no spasewe nacije.  Srbija je suvi{e mala da bi mogla sama opstati u okru`ewu a`daja Novog Svetskog Poretka.  Zna~i Srbija se mora pridru`iti onim silama koje imaju i mo} i voqu da se suprotstave Novom Svetskom Poretku. 

Jedina takva zemqa u svetu je Rusija.  Ne ona izgladnela, opqa~kana, poni`ena Rusija o kojoj ~ujete i ~itate u zapadnim medijima.  Rusija o kojoj se mediji Novog Svetskog Poretka ne usu|uju da pi{u. One najboqe dve tre}ine ruske ekonomije koje nisu dostupne zapadnim bankerima - wen mo}ni vojno-industrijski kompleks.

Ruska mornarica, narocito njene nuklearne podmornice, plus neke od njenih najnovijih raketa dugog dometa, mogu da prave krugove oko konkurentnih tehnologija NATO-a, kazu mi neki (zapadni!) vojni strucnjaci.

A mi, poreznici Zapada; mi koji placamo za tehno-djubre Novog Svetskog Poretka, koje je pogadjalo drvene makete umesto pravih tenkova u Srbiji; mi to ne bi trebalo da znamo. Mi treba da se ponasamo kao nojevi, i verujemo da je zapadna vojna tehnologija superiorna. 

Zasto? Da bi Princevski "trgovci smrcu" mogli i dalje da isisavaju poreske dolare iz nasih dzepova. Koji onda oni imaju drskosti da ih izvoze u mesta kao sto je komunisticka Kina. Ili u Izrael, koji, zauzvrat, takodje radosno prodaje vojnu tehnologiju Kini.

Samo da ilustrujem u kojoj meri nas drze u mraku mediji Novog Svetskog Poretka, razmotrite sledece primere.

Siguran sam da ste vi medju najbolje informisanim ljudima u svetu sto se tice globalnih, ili rusko-srpskih tema. Ipak, da li ste culi, na primer, da je sredinom decembra premijer Vladimir Putin (sada predsednik Rusije) naredio da se svi racuni drzavnih firmi Rusije povuku iz privatnih komercijalnih banki?

 Niste? E pa posto sada to znate, sta smislite, da li bi moglo to biti razlog sto intelektualne prostitutke Novog svetskog poretka, kao sto je, na primer, dokazani Srbo- i Rusofob, Zbigniew Brzezinski, inace sluga bankera Dejvida Rokefelera, sada vriste protiv Putina kao "agenta KGB-a?"

Sta mislite, zasto zapadna "slobodna stampa" nije objavila da su 14. decembra ukinute carinske dazbine izmedju Rusije i Srbije?

Ili da je Srbija sada na specijalnom rezimu ubrzanih isporuka nafte i gasa iz Rusije - sto je u direktnoj suprotnosti sa UN/SAD embargom?

Ili da sada verovatno ima vise visih srpskih oficira koji rade (tj. su na obuci) u Moskvi, Celjabinsku ili Rostovu nego u Srbiji?

Ili da je nova ruska vojna doktrina sada stupila na snagu, koja je ukinula Jeljcinovu izdajnicku farsu pod naslovom “partnerstvo za mir,” i zamenila je sa novim postulatima u kojima se Novi Svetski Poredak, znaci Zapad, smatra neprijateljem Br. 1 Rusije?  Kao i obrnuto…

Niste ni to culi?

Verujem da ne moram da objasnjavam vama sta ovih pet vesti znace kada se stave zajedno? Narocito nakon sto su Rusi sutnuli  nazad u Washington Klintonovog potrcka za Rusiju, Stroub Talbota, sa repom medju nogama, nakon sto je dosao da ih moli za amandman na Povelju o anti-balistickim raketama iz 1972. godine.

I nakon sto je ruski ministar spoljnih poslova Igor Ivanov rekao u Beogradu krajem decembra da odnosi Rusije i NATO-a "tonu u nove niske nivoe."

A pogotovo sada, nakon sto je Rusko-Belaruska Unija stupila na snagu 26 januara, kada je ministar inostranih poslova Jugoslavije, Zivadin Jovanovic, izjavio da ce Srbija biti sledeci clan te Unije.

Zasto mislite da takve VRUCE novosti ne objavljuju mediji establismenta Novog svetskog poretka na Zapadu? Zato sto bi to bila losa vest za biznis "trgovaca smrcu" Novog Svetskog Poretka.

Kako je rekao jedan citalac Istine u Medijima, inace bivsi ruski vojni oficir, nakon citanja teksta mog decembarskog govora u Kanadi:

"Bili ste u pravu u svom predavanju u Torontu. Kosovo je Srbija. Rusija ima neplaceni dug prema Srbima, koji su je protresli iz njenog kriminalnog i izdajnickog dremeza. Takvi dugovi se ne placaju deonicama. Oni se placaju u krvi. Nece biti potrebno sledecih 500 godina (za vas) da povratite Kosovo.

Zahvaljujuci zaslepljujucem heroizmu Srbije i njenom otporu protiv vojne monstruoznosti NATO-a, u okviru 79 dana, to je naelektrisalo atmosferu u Rusiji.  I fundamentalno izmenilo dugorocnu politicku dinamiku u zemlji. Pre toga mnogi ljudi nisu mogli da definisu svoj stav prema Zapadu. Danas je on veoma jasan: 85% Rusa mrzi (Klintonovu) Ameriku. Mi svi znamo sada sta moramo da radimo. Stari mitovi i varke su nestali." [pause]

Zato je mo`da ironi~no kada srpske M&M bombone - Milo{evi} i Markovi} - spasavaju}i svoju ko`u odvla~e Srbiju u rusku sferu uticaja - da oni ustvari rade pravu stvar {to se ti~e dugoro~nih, strate{kih interesa srpskog naroda.

Na primer, prvi potez koji je novi predsednik Rusije napravio svog prvog radnog dana na novom poslu, a koji je takodje bio i prvi dan nove 2000-te godine, bio je da je ustao u cik zore i odleteo iz Moskve u ratnu zonu u Ceceniji. Tamo je Vladimir Putin kacio medalje na grudi zasluznih vojnika ruske armije blizu Groznog, glavnog grada Cecenije. 

Njegova zena, Ljudmila, pratila je novog ruskog predsednika u ratnu zonu u stopu (vidite sliku na nasem Internet sajtu). Bracni par Putin je to sve radio na dan kada je Rusija navodno trebalo da se raspadne zbog toboznje nepripremljenosti za Y2K gresku, prema prognozi Stejt Departmana i zapadne stampe.

Nije ni cudo, prema tome, da je novi ruski predsednik izuzetno popularan kod kuce. Vise od polovine Rusa kaze da bi glasali za Putina da bude predsednik, u poredjenju sa oko 15% njih koji bi izabrali sledeceg najveceg rivala.

Uporedite ovo ponasanje bracnog para Putin sa nacinom na koji su zapadni lideri Novog Svetskog Poretka proveli prvi dan Nove Godine. Da li je iko od njih ustao iz kreveta pre svitanja da bi posvetio prvi dan 2000 godine onima koji brane granice njihovih zemalja?

Ne, bar koliko ja znam. Njihov arogantan stav prema vojnicima zapadnih armija moze se otprilike ovako sumirati: “Your job is to do or die, not to ask why.”

Zato se danas mnogi relativno naivni mocnici NSP-a cesu po glavi.  A oni koji su se vec osvestili da Putin znaci povratak Rusije na binu svetskih sila, sada ga besomucno napadaju i pokusavaju da ga oboje crvenom, kompromitovanom komunistickom farbom.  I to ne samo levicari, kao sto je Brzezinski. 

Uticajni Wall Street Journal, poslovni list sa najvecim tirazom od svih dnevnih medija u Americi, takodje ja napao Putina u svom udarnom urednickom clanku, “Crvena Uzbuna,” objavljenom, 24 januara ove godine.

A ko je pravi Putin? Istina o njemu mozda lezi blize krstu nego  komunistickoj zvezdi… U svom komentaru koji je objavljen u Wall Street Journal-u 3 februara, ja sam napisao izmedju ostalog:

“On je mrsav, tvrd, skrupulozan i novo-rodjeni vernik.  Nije ni cudo da je Vladimir Putin najpopularniji politicar u Rusiji.  Takodje nije ni cudo da kukavicki, bezboznicki debelasi Novog Svetskog Poretka zvone za uzbunu. Kao sto je to Wall Street Journal komentar 24 januara ucinio.

Ono sto su urednici Journal-a propustili da izveste je mozda najiznenadjujuci i najvazniji deo Putinove persone.  Daleko od okorelog komuniste, novi predsednik Rusije izgleda da je novo-rodjeni pravoslavni Hriscanin. 

Na Badnje Vece, 6 januara ove godine, Vladimir Putin je otisao pravo u srz Hriscansva.  Govoreci bez pripremljenog teksta, on se retoricki pitao u toku Bozicne sluzbe u sada obnovljenom impozantom hramu Hristosa Spacioca u Moskvi koji je Staljin srusio:

“Zasto je Hristos dosao u ovaj svet?” Putin je odgovorio: “Da bi oslobodio ljude od bolesti, problema i smrti. U svojoj najdubljoj sustini, Bozic je praznik nade.”

“Putinov komentar je mogao da bude deo pridike bilo kog pravoslanog popa,” komentarisao je Moscow Times 21-og januara.

“Kada je Putin postao privremeni predsednik Rusije 31 decembra, on je specificno i nekarakteristicno za savremene ruske lidere, zamolio blagoslov Ruskog Patrijarha Alekseja za tromesecni prelazni period,” ja sam nastavio.  Koji je blagoslov i dobio,”

Americki magazin Newsweek je objavio u Januaru da je Putin postao novo-rodjeni pravoslavni Hriscanin pre tri godine, nakon sto je spasao svoje dve cerke, sada 13 i 14 godina starosti, iz pozara u ‘daci’ blizu Petrograda.

I tako, covek ciji se zivot zasniva na dubokoj moralnosti je postao sef jedine drzave u svetu koja ima nacina i resursa da se suprotstavi Novom Svetskom Poretku gde je novac Bog i batina.”

“Zato nije ni cudo da Journal naziva Putina komunistom i udara  na zvona za uzbunu,” zakljucio je moj komentaru Wall Street Journal-u.

Kao sto je to obicno slucaj sa NSP-ovskim medijima, ono sto oni NE objave je vesto mnogo vaznije od onog sto svet procita.  U ovom slucaju, to je bio “PS” koji sam namenio uredniku WSJ-a. Evo izvoda:

“Rusija je najveca zrtva jednog genocidnog, anti-hriscanskog Novog Svetskog Poretka.  Da, cak i veca od Srbije koju je NATO izbombardovao. 

Najubistveniji uvoz Rusije sa Zapada je bila ‘Ruska Revolucija’ 1917-e godine. Ona je bila placena i organizovana od strane tadasnjeg - Rothschilds-ovog coveka na Wall Street-u. Jacob Schiff-a.  Koji je finansirao “Trockija,” cije pravo ime je bilo Bronstein, Lenjinovog saucesnika u boljsevickoj revoluciji, koji je doveo u Rusiju preko 300 Jevreja iz Njujorka.

To je razlog sto je Rusija jos uvek Neprijatelj Br. 1 Novog Svetskog Poretka. To je ono sto Putin hoce da promeni.  Zar mozete da krivite jednog ruskog pravoslavnog Hriscanina sto zeli da brani ‘Majku Rusiju’ od nasilja takvih zapadnih agresora?”

Zbog toga sam ja izjavio slusaocima nacionalnog radija sirom Amerike, koji su 4. januara slusali emisiju Chaka Hardera, da je kretanje ka multipolarnom svetu dobra vest za Ameriku. Da je neka ravnoteza moci u svetu dobra za Ameriku. Da je jaka Rusija, uglavnom hriscanska zemlja kao i Amerika, dobra za Ameriku. Da je ruski predsednik koji stavlja na prvo mesto interese Rusije dobar za Ameriku. Da su takvi trendovi samo pretnja plutokratama unipolarnog Novog svetskog poretka i njihovim sponzorima, multinacionalnim kompanijama, Princevima, koji eksploatisu poreske obveznike Amerike radi svojih neokolonijalnih ciljeva.

 Na kraju, nekoliko re~i o duhovnoj obnovi Srbije. Da li ste ikada pomislili da su sve ove patwe i Golgote koje Srbija do`ivqava Bo`ija kazna za 45 godina bezbo`nosti pod komunizmom? Da to mo`da Bog isku{ava narod dok ponovo ne na|e svoju du{u? I da takva isku{ewa mogu jo{ dugo da potraju ako se Srbija ne vrati svojim hri{}anskim korenima?

Kao Hri{}ani, mi mo`emo da oprostimo gre{nicima koji se iskreno pokaju. ALI MI NE SMEMO NIKADA DA ZABORAVIMO! Mi ne smemo nikada da zaboravimo zlo~ine koji su podli, biv{i saveznici u~inili toj divnoj zemqi, toj maloj naciji koja im nikakvo zlo nije nikada ni `elela ni ~inila.

Novi Dan Podlosti, kako sam nazvao 24 mart 1999 u uredni~kom komentaru Istine u Medijima; dan na koji su prve bombe biv{ih saveznika pale na Srbiju, nije daleko.  Mi taj dan moramo obele`iti mirno, dostojanstveno, ~asno, sa sve}ama u rukama - kako prili~i jednoj staroj naciji koja je nau~ila da oplakuje, kao i da po{tuje i slavi svoje pale `rtve za slobodu.

Pre polaska na ovaj put, ja sam poslao poruku Wegovoj Svetosti Patrijarhu Pavlu.  Ja se sa wim ina~e redovno sastajem kad god odem u Srbiju. U roku rata, na primer, mi smo u wegovoj kancelariji proveli jednu od prvih uzbuna u sred dana.

U tom pismu ja sam predlo`io Wegovoj Svetosti da po{aqe poruku sve{tenstvu {irom sveta da se ta~no u podne u petak 24 marta, oglase zvona svih srpskih crkava svuda u svetu.  I da zvone bez prekida punih 5 minuta. Jedan minut za du{e po svakih 500+ nevinih civilnih `rtava NATO-a. I jedan minut za ~asne du{e 576 srpskih vojnika koji su dali svoje `ivote brane}i svoju zemqu.

A vama ja ka`em, kao i preko Interneta svim Srbima u zemqi i po svetu, da svaki Srbin ili prijateq Srbije, bilo gde da se na|e u podne 24 marta, zastane, i tihom molitvom ili minutom }utawa oda du`nu po{tu srpskim `rtvama Novog Svetskog Poretka. U mojoj ku}i tog dana }e goriti sve}a kao za Slavu.

Srbi to treba da rade ne zato {to ja to ka`em, nego zbog svog sopstvenog spasewa.

Jednog dana, mi }emo se svi suo~iti sa Gospodom Bogom. I On }e nam mo`da postaviti sli~no pitawe na koje je Knez Lazar morao da odgovori pre vi{e od 610 godina:

"Care Lazo, gospodskoga roda,

Kom }e{ li se privoleti carstvu:

Privoleti carstvu zemaqskome,

Ili privolet carstvu nebeskome?

Ako li }e{ carstvu nebeskome,

Sva }e tvoja izginuti vojska,

I ti s wome, slavni Car Lazare."

Vi znate Knez Lazarev odgovor:

"Zemaqsko je kratkog vijeka carstvo,

A nebesko j' navijek i dovijeka."

Takav duh je ne{to {to komunisti, materijalisti~ki lideri Novog Svetskog Poretka ili wihovi vazali te{ko da }e ikada da shvate. Jer to je Bogom-dana snaga!

Jugoslovenska armija nije bila pora`ena od strane NATO-a. To je bilo o~igledno celom svetu kada se vojska i oprema, skoro netaktnuta, povukla sa Kosova posle 11 juna.

Kosovo je danas pod PRIVREMENOM okupacijom stranih trupa i terorista. Kao {to su i vekovne srpske zemqe u Bosni i Hrvatskoj.

Koliko PRIVREMENOM?

To samo Bog zna. Po{to je KFOR prekr{io skoro sve ta~ke ugovora primirja potpisanog 10 juna, to daje JU Armiji pravo da se legitimno vrati na Kosovo, kako je i Gen. Pavkovi} rekao u nekoliko intervjua. Niko, ~ak ni NATO-vi ratni kriminalci, ne osporavaju da je Kosovo suverena teritorija Srbije!

Balkan je poznat u istoriji kao grobnica imperija. Tu je i otomansko i austrijsko carstvo slomilo ki~mu. Tu je sahrawen i Tre}i Rajh.  Ako Bog da, tu }e i imperija Novog Svetskog Poretka pokleknuti.

Jer kako re~e onaj ruski oficir, citiraju}u ~uvenog ruskog pisca Valentina Pikuqa: (U boju) Srbi stoje kao kamen, a padaju kao stena. 

“Tsunami”-talas koji je pad Kosova poslao preko okeana jo{ se nije sru~io na obale Amerike. I mo`da }e trebati jo{ dosta vremena pre nego {to preplavi Novi Svetski Poredak.  Ali nema sumwe da on ve} putuje u tom pravcu - preko Rusije, Indije i Kine. (pauza)

Da li Zapad zaista misli da rakete Novog Svetskog Poretka mogu da u}utkaju slovenski duh koji ni Napoleon ni Hitler nisu uspeli da pobede? Evo jednog primera kako se on ispoqava...

PUSTI TRAKU - KAQINKA (a 2.7MB download) 

A evo i jo{ jednog, bli`e ku}i...

PUSTI TRAKU - MAR[ NA DRINU (a 3.0MB download)

Kraj Novog Svetskog Poretka je po~eo kada je NATO-vo bombardovawe prestalo... Srbi i 250 ruskih vojnika su 11 juna promenili kurs istorije, kada su pretekli NATO osvaja~e i zauzeli kqu~nu poziciju oko dobro-utvr|enog modernog vojnog aerodroma Slatina u Pri{tini.

Od toga dana pa nadaqe, Boris Jeqcin je bio samo model za sopstvenu vo{tanu figuru u muzeju Novog Svetskog Poretka.  Tog dana, nadgrobni epitafi Klintona, Blera, Klarka i Olbrajtovke i drugih NATO lidera su napisani. 

Posle 11 juna, bilo je samo pitawe vremena dok zvani~na ruska politika ne po~ne da reflektuje tu realnost. Jeqcinovo naimenovawe Putina, 9 avgusta, je bio prvi korak. Jeqcinova  ostavka 31 decembra je kompletirala wegovu transformaciju od predsednika u vo{tanu figuru.

Ali ~ak i ako bude Bo`ija voqa da treba da pro|e jo{ 500 godina pre nego {to Srbija oslobodi Kosovo od okupacije Imperije Zla, sa ili bez pomo}i Rusije, kao {to je Srbija to u~inila i sa otomanskim carstvom, neka tako bude. Jednog dana, kada-tada, Kosovo }e opet biti slobodno. I srpsko. 

Jer "Kosovo je Srbija!" Uvek je bilo; uvek }e biti!

bar-flashing-stars.gif (6525 bytes)


Touricon.jpg (2047 bytes) wpe24.jpg (29458 bytes) Touricon.jpg (2047 bytes)

aus-flag.gif (2180 bytes) SOME AUSTRALIAN VIGNETTES

                              Kangaroo Feathers (Melbourne, Feb. 2000)

 Republic Referendum: Another Chapter of the Australian "Demo Farce" (1999)  

                             Sydney Olympics: A Five-ring Circus (1999)  

                             Which One of You Is the Admiral? (1999)  

                             A Deadly Mistake (1999)  

                             Once in a Blue Moon, at Meelup (1999)

                             Helmets Are In, Bikes Are Out (1999)

                             No Contest: Dung Beetles Versus Bush Flies (1999)

                             Murder by Media: Death of Democracy in Australia (1999)

                             Murder of the Book "Murder by Media" (1999)

                             Dymocks: Truth Alone Isn't Enough (1999)

                             Sleepless in Perth (1997)

                             Great Australian Salute and Mother-in-Law Fish (1986)

                             bar-flashing-stars.gif (6525 bytes)

Also check out...

Russia '99 wpe31.jpg (40583 bytes)Photo Album ... and TiM's wpe1A.jpg (10624 bytes) stories/albums

logolittle.jpg (9114 bytes)

Also, check out... Truth in Media Statement on the Kosovo War, "Wither Dayton, Sprout New War?", "On the Brink of Madness", "Tragic Deejay Vu's," "Seven U.S. Senators Suggest Ouster of Milosevic", "Biting the Hand That Feeds You", "A Balkan Affairs Potpourri", "Put the U.N. Justice on Trial", "International Justice 'Progresses' from Kidnapping to Murder", "Milosevic: 'A Riddle Wrapped in a Mystery'...", "Kosovo Lie Allowed to Stand", "New World Order's Inquisition in Bosnia", "Kosovo Heating Up""Decani Monastery Under Siege?", "Murder on Wall Street""Kosovo: 'Bosnia II', Serbia's Aztlan""What If the Shoe Were on the Other Foot?", "Serb WW II General Exhonerated by British Archives," "Green Interstate - Not Worth American Lives", "An American Hero or Actor of the Year?" (A June '95 TiM story) and/or "Clinton arme secrètement les musulmans bosniaques", "Kocevje: Tito's Greatest Crime?", "Perfidious Albion Strikes Again, Aided by Uncle Sam", "Lift the Sanctions, Now!" (1993)

Or Djurdjevic's WASHINGTON TIMES columns: "Chinese Dragon Wagging Macedonian Tail,"  "An Ugly Double Standard in Kosovo Conflict?", "NATO's Bullyboys", "Kosovo: Why Are We Involved?", and "Ginning Up Another Crisis"

Or Djurdjevic's NEW DAWN magazine columns: "Washington's Crisis Factory,"  and "A New Iron Curtain Over Europe"