A Bob Djurdjevic Speech

flag-srb.gif (7015 bytes)

Predavawe na "Tribini Francuska 7"

MEDIJSKI RAT: POGLED IZNUTRA

Kolonizacija sveta bombama i dolarima; Bacimo Klintona, ne bombe!

(CLICK HERE FOR THE ENGLISH LANGUAGE VERSION)

BEOGRAD, Srbija 16 septembar 1999 - Slede}i tekst je bio baza predavawa koje je urednik Istine u Medijima odr`ao na "Tribini Francuska 7" u Klubu Kwi`evnika u Beogradu.  Evo pripremqenog teksta govora na srpskom jeziku:

wpe1.jpg (37137 bytes) wpe4.jpg (28809 bytes)

Medijski rat: pogled iznutra

79 Dana Ameri~ke Podlosti

Kolonizacija sveta bombama i dolarima

Predavawe Boba \ur|evi}a, osniva~a "Istine u Medijima"

Po{tovane dame i gospodo, qubavnici istine i lepe re~i, prijateqi koji ste pre`iveli NATO-vu agresiju na ovaj divan grad i ovu malu zemqu,f7-poster2.jpg (38896 bytes)

Hvala vam na pozivu da odr`im predavawe na Tribini Francuska 7, u toku kratke posete mom rodnom gradu.  Meni je ~ast da vam se ponovo pridru`im u pravednom otporu silexijskom imperijalizmu Novog Svetskog Poretka. Ja sam proveo samo 6 dana pod NATO bombama, a vi i ostala Srbija ste istrajali 79 dana nemilosrdnog NATO-vog terora.  A u toku zadwa 4 dana, moja `ena, ina~e Kana|anka, i ja smo se svojim o~ima uverili u u`ase tog napada na ~ove~anstvo.

Vojna alijansa 19 nacija sa 780 miliona stanovnika; sa preko pola svetskog bruto ekonomskog proizvoda; sa dve tre}ine globalne vojne vatrene mo}i, se gangsterski okomila na jednu malu naciju od 10 miliona qudi. Dan i no} oni su vas zasipali sa hiqadama bombi i raketa iz skoro 40,000 borbenih letova.

No vi - narod i armija Beograda i Srbije - ostali ste nepokoreni i neustra{eni. Zbog toga je meni sada ~ast da vam se poklonim i odam vam moje li~no priznawe za hrabrost i qubav za slobodu koju ste pokazali. (poklawa se)

Va{ otpor tako neravnopravnim odnosima snaga je bio bez presedana.  On je bio inspiracija milionima patriota {irom Amerike i sveta. Zbog toga su oni spontano iza{li na hiqade svojih protestnih tribina.

Ja }u vam opisati neke od wih.

Ja }u tako|e govoriti o geopoliti~kim razlozima zbog kojih su se huligani Novog Svetskog Poretka (NSP) ujedinili ba{ protiv Srbije.

I na kraju, ja }u predlo`iti nekoliko ideja o tome {ta Srbija treba da radi da bi se za{titila od takve "humanitarne pomo}i."

Ne o~ekujem da }e te se svi slo`iti sa svim idejama.  Naprotiv. Ako svako bude bar sa ne~im nezadovoqan, ja }u biti prezadovoqan! J

Jer kada istina bocne, ona i ~esto i podstakne - na nova razmi{qawa. [to je i svrha ovog predavawa.

Ali da po~nemo od po~etka. 24 mart 1999 godine.

^ak i pre nego {to su prve bombe pale na Jugoslaviju, mi smo objavili na Internet "sajtu" Istine u Medijima (TiM), kako se ispostavilo, prvi od 106 specijalnih ratnih izdawa TiM Biltena. Do kraja rata, oni su brojali 480 ~lanaka, 597 stranica, 199,000 re~i i 198 fotografija - svedo~ewa istine o NATO-ovom ratu prema Srbiji.

Taj prvi uredni~ki komentar je lansirao parolu koja je slede}ih 11 nedeqa odjekivala po gradovima Amerika i zujala kroz Internet mre`u: "Bacimo Klintona, ne bombe!

Evo te parole, na primer, na anti-ratnim demonstracijama u Feniksu, 27 marta.

U tom prvom komentaru ja sam rekao da }e se 24 mart 1999 pamtiti u istoriji kao novi Dan Podlosti. Samo {to ovog puta ameri~ke bombe i piloti }e raditi Jugoslaviji ono {to su Japanci u~inili Americi u Perl Harboru, 7 decembra 1941.

I jo{ gore...

Jer NATO je ratovao protiv civila. Kada sam ja putovao kroz Srbiju krajem aprila, video sam kako ova silna vojna alijansa napada bolnice, {kole, domove za penzionere, fabrike, mostove, crkve, pruge, TV i radio stanice...

Zahvaquju}i na{im izvorima u Srbiji koji su se posvetili {irewu istine o NATO-vom ratu, kao na primer Beograd.com i I-Net u Beogradu, CentNet u Ni{u i Vesela Televizija u Aleksincu, kao i mno{tvu pojedinaca - amatera izve{ta~a, mi smo postavqali slike na Internet sajt Istine u Medijima prakti~no odmah nakon {to su bombe padale.

A neke izve{taje sam ja li~no "u`ivo" otkucavao na Internet - doslovno dok su bombe eksplodirale oko zgrade u kojoj sam bio.

Rezultat takvih dramati~nih slika i reporta`a je bio da ih je gledalo i ~italo nekoliko miliona qudi {irom Amerike i iz preko 100 zemaqa sveta. Krajem aprila, na{ Internet sajt je progla{en 33-}im po popularnosti od preko 40 miliona sajtova u svetu.

Zna~i kao {to vidite, zaista "Istina mo`e da bude zarazna," kao {to na{a T-shirt parola ka`e. Pored we, ovde vidite TiM "target badge" koji sada postaje jedan tra`eni ratni suvenir.

Zna~i Internet je bio mo}no anti-ratno oru`je koje je pomoglo da se Amerikanci koji vole slobodu i cene hrabrost podstaknu u akciju.

Dva puta u toku zadwih pet nedeqa rata ja sam putovao u ameri~ku prestonicu kao govornik na anti-ratnim demonstracijama.

Prvi put je to bilo 1 maja na Elipsi, ispred Bele Ku}e, odmah nakon mog povratka iz bombardovane Srbije.

Drugi put sam putovao u Va{inton 5 juna, kada sam odr`ao govor ispred Vijetnamskog Spomenika.

To je bio daleko najve}i anti-ratni protest u Americi od vremena vijetnamskog rata. Qudi su autobusima i vozovima, kolima dolazili u Va{ington iz Bostona, Wujorka, Filadelfije, Atlante, ^ikaga, Alabame, i da, ~ak i iz dalekog Feniksa, preko 3,000 km na Zapadu.

Posle govora pred Vijetnamskim Spomenikom, masa od oko 30,000 qudi, `ivi zid oko 20 do 30 prsa {irok, i preko kilometar i po duga~ak, po{ao je na mar{ na Pentagon, preko mosta na reci Potomak.

Desetine hiqada obi~nih Amerikanaca su mar{irali, rame uz rame, u solidarnosti sa srpskim narodom. Sa ogromnom energijom, i uz zaglu{uju}e zvuke dobo{a Ameri~kih Kineza, oni su uzviknuli jedno gromoglasno "Ne!" Klintonovom ratu.

Kasnije te ve~eri, dok su mi niz obraze tekle suze-radosnice da ima toliko po{tenih i hrabrih Amerikanaca, ja sam napisao slede}e re~i i poslao ih u etar putem Interneta:

"VA[INGTON - Zapamtite ovaj dan - 5 juni! To je dan kada se srpska zastava vijorila u Pentagonu mo`da po prvi put u istoriji. Crveno-plavo-beli barjak je bio zataknut visoko iznad tribine na Pentagonskog travwaku, blizu zvani~nog jarbola ameri~kog Ministarstva Odbrane.Svuda unaokolo, vi{e od 30,000 anti-ratnih demonstranata koji su u~estvovali u dana{wem Mar{u na Pentagon su skandirali iz sveg glasa, kao na fudbalskoj utakmici:

"Ju-go-sla-vi-ja! Ju-go-sla-vi-ja!"

Kao i: "Kosovo je Srbija! Kosovo je Srbija!"

To je bio momenat koji se ne zaboravqa. Amerikanci svih boja i rasa, starosedeoci i do{qaci, su se udru`ili na istom bojnom poqu - u bitci za mir i slobodu...

Jedan stariji Amerikanac je sve rekao sa dva slova:

Obu~en u kostim Ujka Sema, on je dr`ao znak koji je samo rekao: "NE!"

U isto vreme, u Srbiji, "Klintonova Doktrina" je radila punom parom. Prema definiciji pukovnika David Hackworth-a, ~oveka koji ima najvi{e odlikovawa od svih `ivih ameri~kih vojnika, sada poznatog autora i kolumniste koga ja imam ~ast da ubrajam me|u dobre prijateqe, "Klintonova Doktrina" glasi:

"Bombarduj civile i civilne objekte dok se vojsci te zemqe ne smu~i da to gledaju."

Dame i gospodo, kao {to vi to znate boqe od mene, Klinton nije ratovao sa Milo{evi}em. On je ratovao sa vama - srpskim civilima. To je bio kukavi~ki rat; verovatno jedina vrsta rata koja se i mo`e o~ekivati od jednog podlog vojnog begunca u vreme vijetnamskog rata; simpatizera "crvenog" SSSR-a; ~oveka koji ne bi mogao da dobije ni najni`i nivo pristupa tajnama ameri~ke nacionalne bezbednosti - da nije postao Predsednik!

Rezultat takvog bombardovawa je bio smrt oko 2,000 civila, od kojih su mnogi bili deca - u pore|ewu sa mawe od 600 poginulih srpskih vojnika i policije.

Dame i gospodo, to nije bio rat. To je bio terorizam! To su bili ratni zlo~ini!

U svom govoru 1 maja ispred Bele Ku}e, ja sam rekao da mi moramo podneti optu`nicu protiv NATO terorista koji su odgovorni za takve varvaske zlo~ine. I 11 maja, mi smo pozvali sve ~itaoce Istine u Medijima {irom sveta da podignu svoje li~ne optu`nice protiv NATO kriminalaca...

[to su izgleda mnogi i u~inili.

Deset dana kasnije, 21 maja, Madam Kengur, glavni tu`ilac Ha{kog Tribunala, Luiz Arbor, se `alila reporterima u Frederiktonu, Kanada, da je Tribunal "pretrpan mnogim tu`bama... koje optu`uju celo NATO rukovodstvo za genocid."

Zato nije ~udo da su mnogi Amerikanci koji su nam pisali u toku rata rekli da su razjareni takvim ratnim zlo~inima.

Zato nije ~udo da su nam mnogi od wih pisali da se izvinu, i ka`u da se stide ameri~kog dr`avqanstva.

Zato nije ~udo da su nam neki pisali i molili da im pomognemo da odu u Srbiju kao dobrovoqci - da pomognu srpskom narodu u vreme wegove Golgote.

Kao, na primer, Kent Baldvin, iz Kalifornije koji nam je 14 maja saop{tio: "Ja volim ovu zemqu, ali mrzim ovo {to na{a kriminalna vlada radi." G-din Baldvin je dodao da on prodaje svoju ku}u, i privremeno napu{ta `enu i decu, da bi do{ao u Srbiju kao dobrovoqac.

Ili kao odlikovani vijetnamski veteran iz Teksasa koji je rekao da se divi hrabrosti gra|ana Srbije koji brane beogradske mostove svojim `ivotima. Kada je ~uo da odlazim u Srbiju, napisao mi je: "Sa~uvajte mi mesto na mostu."

"Meni bi bila ~ast da stojim rame-uz-rame sa Srbima," napisao je jedan drugi ameri~ki ratni veteran iz Oregona, ina~e Amerikanac nema~kog porekla koji je proveo 36 godina u vojnoj slu`bi.

Ili kao jedna Amerikanka irskog porekla iz Minesote, koja je stavila ovaj znak ispred svoje ku}e: "Prestanite da bombardujete moje prijateqe u Jugoslaviji," ka`e wenj znak o~igledno doma}e proizvodwe.

"Mi `ivimo pored jednog malog dvosmernog puta, i znak ponekad zaustavi saobra}aj," pisala nam je ova gospo|a.

Jedan TiM ~italac iz dr`ave Va{ington nam je pisao da je bio iznena|en halabukom koju je izazvao kada se vozio kroz centar grada Sijatla.

"Qudi koji su me obilazili kolima su svirali sirenama i davali mi odobravaju}i signal pal~evima. Ja pojma nisam imao u ~emu je stvar, dok se nisam setio da sam vozio minibus svoje `ene, koji je imao pozadi veliki znak: "Bacimo Klintona, ne bombe!"

Ja bih mogao da navedem na stotine sli~nih primera iz Autralije, Irske, Belgije, Engleske, Nema~ke, Italije,  Slova~ke... A da ne govorim iz Rusije, Gr~ke i drugih tradicionalnih prijateqa Srbije.

Ali za mene li~no najdirqivija poruka je stigla od jedne gospo|e iz Pensilvanije. Nakon {to je ~ula da sam i ja na stra`i Brankovom mostu, ona me je zamolila: "Molim vas da {apnete moje ime na mostu."

Ali ako Klinton nije imao podr{ku ameri~kog naroda za rat protiv Srbije, {to je nadam se vama sada o~igledno, za{to za ime Bo`ije, je on onda bombardovao Srbe? I u ~ije ime?

Ja ve} godinama govorim da prava parola Novog Svetskog Poretka nije "svetski mir kroz svetsku trgovinu," kako NSP lideri tvrde; nego da je "ve~ni biznis kroz ve~ni rat."

Prvo ih sru{i{; onda ih gradi{. U oba slu~aja, ameri~ki "trgovci smrti" i wihovi industrijski i medijski partneri u kriminalu - profitiraju. Srbija je samo najnoviji primer toga.

Zakqu~ak: Rat je dobar biznis!  Uvek je bio. Uvek }e biti.

Samo upitajte rukovodioce snabdeva~a Pentagona ~ije su akcije na berzi rasle dok su akcije ~ove~anstva opadale.

Akcije 10 najve}ih Pentagon snabdeva~a su porasle 2.5 puta vi{e nego prosek wujor{ke berze u toku prvih 60 dana rata.

Igra slu~aja? Ni slu~ajno. NATO-va "humanitarna misija" je bila slu~aj ubistva sa predumi{qajem. Imala je vrlo malo veze sa ne~im {to je Milo{evi} uradio, ili nije uradio.

Da li bi ste bili iznena|eni, na primer, ako bih vam reao da je Klintonova vlada tra`ila od Kongresa $112 milijardi DODATNIH dolara za Pentagonov buxet - u februaru ove godine - PRE Rambouillet-a; i 6 nedeqa PRE nego {to je NATO-vo bombardovawe po~elo?

Da li bi ste bili iznena|eni ako bih vam rekao da je Pentagonova kupovina oru`ja opala na "samo" $44 milijarde pro{le godine - najni`i nivo u vi{e od 10 godina?

Da li bi ste bili iznena|eni ako bih vam rekao da, nakon NATO-vog rata protiv Srbije, takvi tro{kovi Pentagona }e da porastu na $60 milijardi idu}e godine, i da }e ukupan Pentagon buxet dosti}i $319 milijardi u 2005-oj godini?

Zzna~i takozvani "kosovski problem" je jo{ jedan proizvod Va{ingtonske Fabrike Kriza.

Bez kriza, nema rata. Bez rata, nema profita za "trgovce smrti."

Gospodo, Kosovo je samo najnoviji primer jednog zlog, genocidnog, parazitskog, makijavelijanskog, vojno-industrijsko-bankerskog kompleksa koji se bogati na bolovima i patwi drugih qudskih bi}a.

Ne tako davno, 1983-e godine, Predsednik Regan je opravdano nazvao Sovjetski Savez "Imperijom Zla."

U toku oba moja va{ingtonska govora, kao i na drugim javnim nastupima, ja sam rekao da je sada, "Va{ington centar Imperije Zla, a Beograd je prestonica Slobodnog Sveta."

Kad god sam to izjavqivao, sledilo je gromoglasno odobravawe i aplauz. Jer, kako re~e jedan Amerikanac {kotskog porekla iz Arizone, "sada smo mi svi Srbi!"

U jednoj drugoj kolumni koju je objavio australijski "Nova Zora" ~asopis, ja sam rekao da ako bi Vinston ^er~il danas odr`ao svoj ~uveni govor o Gvozdenoj Zavesi, on bi mo`da rekao:

"Ali senka je pala na scene na{e skora{we pobede u Hladnom Ratu. Od Belfasta na Irskom Moru, do Trsta na Jadranu, do Budimpe{te na Dunavu, jedna gvozdena zavesa se spustila na evropski kontinent."

Kako je to bilo mogu}e znati unapred? Jer geopolit~ki interesi diktiraju poteze NSP imperijalista. A  strate{ki geopoliti~ki interesi se vrlo sporo mewaju...

U aprilu 1995 godine, Istina u Medijima je objavila jedan ~lanak o strate{koj poziciji Rusije, u kome sam rekao da se pod perfidnim naslovom "partnerstvo za mir" krije najnovija verzija stare "Drang Nach Osten" zapadne strategije.

"Rusija je jo{ uvek Neprijateq Br. 1 Novog Svetskog Poretka," napisao sam, nasuprot laskavim komentarima iz Va{ingtona. Biv{i sovjetski dominioni u Isto~noj Evropi su svi postali zapadni vazali. To su sada nacije porobqene dolarima i markama, ako ne bajonetima i bombama.

A gde Srbija u svemu ovome pripada?

Srbija jeste jedna mala, skoro nevidqiva ta~kica na ovim geopolit~kim mapama sveta, ali jeste "crvena." Zna~i prepreka Novom Svetskom Poretku. Jer je Srbija jedina ne-vazalna dr`ava koja danas postoji u Evropi! [to je ~ini trnom u oku mo}nika Novog Svetskog Poretka.

Osim toga, objektivno govore}i, Srbija na`alost le`i upravo iznad jedne vrlo va`ne trusne geopoliti~ke linije. Kao sam ja rekao u jednom ~lanku objavqenom decembra 1995 u Arizona Republik listu, kao i kasnije, u oktobru 1998 u Va{ington Tajmzu:"

"NATO-ve intervencije na Balkanu nemaju nikakve veze sa za{titom civila, albanskih, niti bilo kakvih drugih. To je ~ista projekcija uticaja u politi~ki vakum koji je nastao na Balkanu nakon zavr{etka Hladnog Rata.

Strate{ki razlog za to je spajawe NATO istoka (Turska) sa NATO zapadom (Bosna), preko grba~a male, uglavnom pravoslavne hri{}anske nacije koja preseca NATO-ve geopoliti~ke interese. ("Zelena Transferzala").

Da je srpski lider bio pametan, on bi shvatio sve ovo... Kako se ispostavilo, Milo{evi} je totalno pogre{no pro~itao geopoliti~ke signale u svojoj {oqi kafe... I sada, srpski narod ispa{ta zbog toga."

Gospodo, neki od vas mo`da sada gledaju ove mape i ~uju moje zakqu~ke o geopoliti~koj poziciji Srbije po prvi put, iako su oni bili formulisani i objavqeni pre 4-5 godina, kada sam ja prvi put rekao da }e Kosovo postati "Bosna Br. 2."

No nikakvi takvi izgovori ne postoje {to se ti~e srpskog rukovodstva. Jer ja sam li~no sve ovo, zajedno sa mapama itd., prezentirao ve}ini politi~kih, vojnih, akademskih (SANU, na primer), i ~ak crkvenih lidera Srbije.

I iako se ja nisam li~no sastao sa Milo{evi}em od februara 1992 godine, ja pouzdano znam da su neki wegovi bliski saradnici poku{ali da prezentiraju ove geopoliti~ke ideje lideru Jugoslavije. Naravno, u nadi da }e on sagledati svetlost na kraju duga~kog tunela u koji je uveo srpsku naciju.

Na`alost, ta svetlost koju je on video, ako ju je uop{te video, izgleda da je bio voz iz suprotnog pravca. J

I tako, evo nas gde smo. Srbija je ponovo u }orsokaku. Samo sada siroma{nija nego ikada ranije. I minus nekoliko hiqada svojih gra|ana koje je NATO ubio.

Da li to zna~i da vi treba da legnete na NSP rudu i da se predate? Nikako! Samo izaberite drugo bojno poqe; poqe gde su va{e {anse boqe.

Ne znam koliko od vas je imalo prilike da posetite ameri~ki jugozapad - Arizonu, omiqenu pozornicu kaubojskih filmova.

Za one koji nisu, moram da vam ka`em... Arizona je puna biciklista. To nisu biciklisti koje vi|ate u "Tour de 'France" trkama. To su bradati motociklisti koji nose pi{toqe, lance, no`eve i obi~no putuju u grupama. Sa wima nema {ale.

Poku{ajte da zamislite jedan mali restoran usred arizonske pustiwe, gde kamionxije zastanu da se okrepe. Jedan od takvih voza~a u|e u restoran, i poru~i hamburger, kafu i {trudlu od jabuka.

Tek {to on po~ne da jede, u restoran upadnu trojica od onih bradatih motociklista. Jedan od wih pri|e voza~u kamiona, zgrabi wegov hamburger, odgrize komad, i baci ostatak na pod.

Drugi uzme voza~evu {oqu kafe i prospe je u krilo.

Tre}i zagrize u {trudlu jabuka, ispquje zalogaj, zgwe~i ostatak {trudle na tawiru, i baci ga na sto ispred voza~a.

Voza~ ustane, plati ra~un, i ode.

"Nikakav ~ovek, zar ne?" ka`e blagajnici jedan od tri brada motociklista.

"Nije ni{ta boqi ni voza~", odgovori blagajnica. "Vidi ga kako vozi kamion preko tri motocikla!" J

Pouka pri~e? Prvo, akcija govori glasnije od re~i. Drugo, pametan ~ovek }e da izabere svoje poqe bitke; poqe gde su {anse za uspeh boqe.

U slu~aju Srbije, to zna~i i}i OKO, umesto PROTIV, Novog Svetskog Poretka. Nema {anse da Srbija pobedi NATO u direktnom duelu. ^ak i mawe ima {anse nego {to bi to bio slu~aj sa sukobom izme|u arizonskog kamionxije i tri motocikliste.

Kako re~e "Venik," pseudonim jednog TiM ~itaoca koji je dobro verziran u geopoliti~kim igrama avijacije:

"Nema potrebe da se Srbija suprotstavqa NATO-u u smislu lovaca ili bomba{ke avijacije," on nam je pisao krajem avgusta. "Jugoslavija nema niti vremena niti para da to radi." Jer ~ak i da mo`e da kupi jo{ nekoliko MiG-29, {ta je 30 ili 50 wih nasuprot 600-700 NATO lovaca.?

Umesto toga, "Venik" ka`e da Jugoslavija treba da zadr`i svojih 16-tak MiG-ova, i da doda 30-50 S-300 SAM sistema, kao i 150 Tunguska protiv-avionskih sistema. "I nijedan NATO avion ne}e preleteti preko teritorije Srbije u jednom komadu." Ja nisam vojni ekspert, ali eto to neki vojni eksperti ka`u.

Dobro, to je mo`da deo vojnog puta iz }orsokaka. Ali obarawem NATO lovaca ne}e se vratiti Kosovo. Niti }e se puniti stomak. Niti grejati stan zimi. Niti doneti spokoj du{e.

Ima li, prema tome, re{ewa sa politi~kog, ekonomskog i duhovnog gledi{ta? Ima. Ali nisu laka. Jer zahtevaju mnogo strpqewa, upornosti, hrabrosti i kreativnosti.

Da po~nemo sa politikom. Skoro "svako" ovih dana tra`i Milo{evi}evu ostavku. I ja sam rekao da bi bilo dobro da on ode sa vlasti. Ali ja sam to rekao pre nekoliko godina, kada je on izdao Bosanske i Kraji{ke Srbe. A ne kao {to neki srpski opozicioni lideri to sada rade, ponavqaju}i kao papagaji Klintonove zahteve.

[to zna~i da samo srpski narod - `rtva i Milo{evi}a i Novog Svetskog Poretka - a ne ratni kriminalac Klinton, i wegovi poslu{ni vazali me|u opozicijom u Srbiji, mogu da odlu~e kada je vreme da se Predsednik mewa.

Jer "|avo koga znate je boqi od |avola koga ne znate," ka`e jedna druga ameri~ka poslovica. Pre nego {to srpski narod odlu~i da je vreme da Milo{evi} ide sa vlasti, on mora da razmotri alternative. U tom smislu, mnogo ~ega mo`e da se nau~i od okolnih vazalnih nacija koje su poslu{ale Va{ington i primenile ameri~ke recepte za reformu i demokratiju.

Pogledajmo Rusiju. U specijalom izdawu, "Ubijawe Rusije na meki na~in," objavqenog u prole}e 1997-e godine, nakon moje prve posete Rusiji, mi smo ukazali na stravi~ne podatke o opadawu prose~ne du`ine `ivota. Za mu{karce - sa 65 na 57.7 godina izme|u 1987 i 1995, a za `ene sa 74 na 71 godinu u istom periodu.

Ovo stavqa Rusiju iza vi{e od 100 nacija u svetu, na rang jednog Avganistana i nekih od najsiroma{nijih zemaqa u Africi. A to je direktna posledica ekonomskih reformi koje su ameri~ki "stru~waci" propisali. A koje su prakti~no uni{tile sistem za{tite zdravqa koji je postojao ranije.

Kao da to nije bilo dosta, Zapad je doslovno opqa~kao Rusiju uz obilatu saradwu doma}ih kvizlinga,. Preko $500 milijardi je, {to legalno {to ilegalno, preneto iz Rusije u zapadne banke. Industrijska postrojewa iz vremena Sovjeta su prodavana za bagatelu ruskoj oligarhiji, iza koje stoje zapadni bankeri.

Zna~i, "demokratija," "reforme," i "slobodna trgovina robom" - tri kqu~na principa koje NSP prodaje kao "progres" - ustvari zna~e dozvolu da se krade, vara i ubija.

Jel' takvu "demokratiju" srpski narod `eli? E pa takvu mo`ete o~ekivati ako pro-zapadni NSP vazali iz opozicije do|u na vlast.

Milo{evi} je prodao Kosovo. Oni }e prodati celu Srbiju! Kao {to je Crna Gora je izgleda ve} davno prodana.

Naravno, oni vam to nikada ne}e priznati. Kao {to ni Boris Jeqcin ne govori istinu ruskom narodu. Oni }e vam verovatno soliti mozak govore}i, "pogledajte samo kako je jaka ameri~ka ekonomija. A funkcioni{e na istim principima."

Pa dobro.  Hajde da pogledamo.  Da vidimo {ta ta navodna "demokratija" zna~i za prose~nog Amerikanca.

U kojoj zemqi sveta se najvi{e i najdu`e radi? Decenijama odgovor je bio u Japanu. Ja sam svojim o~ima video qude u kancelarijama u Tokiju posle 10 sati uve~e.

E, ne vi{e. Sada je najdu`i radni dan u Americi. Japan je na drugom mestu.

Dok se prose~an radni dan japanskog radnika skratio izme|u 1980 i 1997, u Americi je postao du`i. Bli`e vama u Evropi, i francuski i nema~ki radnici sada imaju kra}e radno vreme nego pre dve decenije.

Da li to zna~i da, po{to Amerikanci sada rade du`e, da imaju i ve}e prihode?

Ne. Nasuprot. Disparitet prihoda izme|u najbogatijih i najsiroma{nijih se pove}ao u 48 od 50 ameri~kih dr`ava. Najbogatiji 1% Amerikanaca sada ima otprilike isti prihod kao i dowih 35% stanovni{tva.

A prema najnovijim statistikama ameri~kog Kongresa objavqenih 5 septembra, prihod gorweg 1% Amerikanaca se pove}ao 115% izme|u 1977 i 1999, dok se prihod dowih 20% SMAWIO za 9% u istom periodu.

Zna~i, bogati se jo{ vi{e bogate, a siroma{ni jo{ vi{e siroma{e. Jel' takvu "demokratiju" `elite da kopirate? Pa zar je ve} nemate? Nije li boqe da je izvozite? J

Za mene, ove gorwe statistike predstavqaju klasi~nu definiciju PLUTOKRATIJE, ne demokratije. Koja je u Isto~noj Evropi evoulirala u KLEPTOKRATIJU. J

A ameri~ku demokratiju NSP je transformisao u "ameri~ku demo farsu" (moja VT kolumna, novembar 1996):

Samo pogledajte dva vode}a trka~ka kowa na predsedni~kim izborima 1996-e godine. I "Ajatola Klintonmejni" i "Kosovar" Doul, su iz {tale istog vlasnika - velikih multinacionalnih kompanija, "Prin~eva 20-tog Veka." Zato ameri~ki politi~ari nose turbane, fesove ili jarmulke - {ta god boqe odgovara trenutnim poslovnim interesima wihovih gazda. Samo ne {ajka~e ili {ubare! J

Da sumiramo - prihvatiti savete totalno korumpiranih sistema kao {to je danas Klintonova Amerika je recept za propast.  Ako sumwate, upitajte 62% Amerikanaca koji NISU glasali na izborima za Kongres novembre 1998-e.

[ta, prema tome, srpski narod treba da radi?

Uzdati se "u se i u svoje kquse."

Umesto "panem et circenses" ("hleba i igara") koje je truli i korumpirani Rim davao svojim gra|anima kao {to to danas Va{ington radi, Srbi bi trebalo da rade na "hleba i struje" principu.

"Hleba," da bi nacija imala pun stomak pre nego {to se prika~i na Internet. "Struje," da bi mogla da {iri svoju kreativnu energiju po svetu. Kao {to su to Tesla i Pupin radili.

Dame i gospodo, mi `ivimo u vreme revolucije - revolucije informatike; revolucije koja nije ni{ta mawe dramati~na niti zna~ajna nego izum baruta.

U jednom ~lanku objavqenom u elektronskom izdawu FORBS ~asopisua u julu 1997 godine, ja sam poku{ao da objasnim ovaj fenomen i nove {anse za male nacije koje on stvara. Citiram:

"Internet i PC - dve post-industrijske tehnolo{ke revolucije - vra}aju Homo Sapijensa prirodi. Ovo je po~etak "Renesanse Br. 2." "Skloni se Ajn{tajne, Siwor Da Vin~i se vra}a" je bio naslov jednog mog ~lanka u FORBS magazinu na tu temu, objavqenog jula 1997-e.

Popularni PC i Internet su opunomo}ili pojedince i male firme da uspe{no konkuri{u gigantskim kompanijama. I da ih pobede. Oni su postali ekvalizatori. Kao {to je izum baruta i pi{toqa omogu}io nekoj malecnoj staroj gospo|i da se odbrani od napada ogromnog huligana.

Rezultat tog procesa je masivno prelivawe kapitala iz industrijskih "establi{ment" postrojewa u xepove majstora informatike. Bil Gejts, daleko najbogatiji ~ovek Amerike, je danas mnogo bogatiji od predsednika IBM-a. A pre 20 godina bio je niko i ni{ta. Male nacije sa talentovanim qudima na poqu informatike imaju sli~ne {anse ako budu pametno radile.

Industrijska era je automatizovala najjednostavnije forme `ivota i nazvala ih NAUKAMA; koje je obo`avala i dobro nagra|ivala. A zanemarivala je mnogo kompleksnije forme `ivota - UMETNOST.

Sada, sa uspehom koji PC i Internet u`ivaju, a ponovna fuzija nauke i umetnosti je u toku. Ona vra}a ~oveka prirodi posle dva veka industrijskog unaka`ewa. Leonardo Da Vin~i bi se danas bla`eno osmehivao, kao i wegova Mona Liza.

Ako niste u to sigurni, zamislite jednog CNN reportera, na primer, koji stavi mikrofon ispred Da Vin~ija, i upita ga: "Siwor Da Vin~i, da li vi sebe smatrate umetnikom ili nau~nikom?"

[ta mislite kako bi ovaj veliki ~ovek Renesanse odgovorio na to pitawe?

Ko misli da bi on rekao "nau~nik?" (digni ruku)

A ko misli da bi rekao "umetnik?" (digni ruku)

Ja mislim da bi Da Vin~ijev odgovor bio:

"Sine, ja pojma nemam o ~emu govori{. Kakva je razlika izme|u umetnika i nau~nika?"

Dame i gospodo, Srbija je mala zemqa. Ona ne sme da se tro{i razbacivawem malih resursa na sve strane i na skupe projekte. Wena ekonomska politika mora da bude vrlo usko usmerena. [to zna~i da agrikultura ("hleb"), energetika i Internet ("struja") treba da dobiju najvi{i prioritet.

[pause]

Na kraju, re~ o duhovnoj obnovi Srbije. Da li ste ikada pomislili da su sve ove patwe i Golgote koje Srbija do`ivqava Bo`ija kazna za 45 godina bezbo`nosti pod komunizmom? Da to mo`da Bog isku{ava narod dok ponovo ne na|e svoju du{u? I da takva isku{ewa mogu jo{ dugo da potraju ako se Srbija ne vrati svojim hri{}anskim korenima?

Kao Hri{}ani, mi mo`emo da oprostimo gre{nicima koji se iskreno pokaju. ALI MI NE SMEMO NIKADA DA ZABORAVIMO! Mi ne smemo nikada da zaboravimo {ta su oni u~inili ovom divnom gradu, ovoj maloj zemqi koja im nikakvo zlo nije ni `elela ni ~inila.

I ja ho}u da mi obe}ate da vi nikada ne}ete da prestanete da se pojedina~no opirete bilo kojoj formi strane agresije!

Jer, izvinite, ali vi - `rtve NATO agresije i naslednici srpske istorije - jednostavno nemate drugog izbora. Ova Tribina bunta mora da ostane otvorena u va{em duhu sve dok strane ~izme i tenkovi gaze po srpskim zemqama! Na Kosovu, kao i u Bosni i Hrvatskoj!

Ako misite da }e te to izbe}i zabijawem glave u pesak, kao noj, setite se ^er~ilove opomene iz 1930-ih godina: "Neke nacije u Evropi se ulaguju Hitleru u nadi da }e biti zadwi obrok krokodila."

Vi ste blagosloveni, ili prokleti narod - kako ko to vidi - da kora~ate stopama plemenitih srpskih vitezova, vidovdanskih heroja 1389-e godine. Kao i u stopama Vojvoda Mi{i}a, Putnika i drugih srpskih heroja koji su pretvorili Golgotu 1. Svetskog Rata u trijumf nacionalnog oslobo|ewa. Ne samo Srbije, nego i zapadnih saveznika, koji su vas nedavno bombardovali.

Zato svi srpski patrioti moraju da nastave da brane svoju zemqu protiv svih neprijateqa - stranih i doma}ih. I oni to moraju da rade ne zato {to ja to ka`em, nego zbog svog sopstvenog spasewa.

Jednog dana, mi }emo se svi suo~iti sa Gospodom Bogom. I On }e nam mo`da postaviti sli~no pitawe na koje je Knez Lazar morao da odgovori pre vi{e od 610 godina:

"Care Lazo, gospodskoga roda,

Kom }e{ li se privoleti carstvu:

Privoleti carstvu zemaqskome,

Ili privolet carstvu nebeskome?

Ako li }e{ carstvu nebeskome,

Sva }e tvoja izginuti vojska,

I ti s wome, slavni Car Lazare."

Siguran sam da znate Knez Lazarev odgovor:

"Zemaqsko je kratkog vijeka carstvo,

A nebesko j' navijek i dovijeka."

f7-poster1.jpg (26473 bytes)Takav duh je ne{to {to komunisti, materijalisti~ki lideri NSP-a ili wihovi vazali - doma}i kvizlinzi, te{ko da }e ikada da shvate. Jer to je Bogom-dana snaga!

Jugoslovenska armija nikada nije pora`ena od strane NATO-a. To je bilo o~igledno celom svetu kada se vojska i oprema, skoro netaktnuta, povukla sa Kosova posle 11 juna.

Kosovo je danas pod PRIVREMENOM okupacijom stranih trupa i terorista. Kao {to su i vekovne srpske zemqe u Bosni i Hrvatskoj.

Koliko PRIVREMENOM?

To samo Bog zna. Nadajmo se nekoliko nedeqa, ili meseci... Po{to je KFOR prekr{io skoro sve ta~ke ugovora primirja potpisanog 10 juna, to daje JU Armiji pravo da se legitimno vrati na Kosovo, kako je i Gen. Pavkovi} rekao u nedavnom intervju-u. Niko, ~ak ni NATO-vi ratni kriminalci, ne osporavaju da je Kosovo suverena teritorija Srbije!

Ali i ako bude Bo`ija voqa da treba da pro|e jo{ 500 godina pre nego {to Srbija oslobodi Kosovo od okupacije Imperije Zla, kao {to je to u~inila i sa otomanskim carstvom, neka tako bude. Jednog dana, kada-tada, Kosovo }e opet biti slobodno.

Jer "Kosovo je Srbija!" Uvek je bilo; uvek }e biti!

----

The preceding were the prepared remarks.  The actual speeches may have varied slightly from them.

logolittle.jpg (9114 bytes)

Also check out... "Globalism: Dictatoriship of Capital", "New World Order's Inquisition in Bosnia", "Let's Reclaim Our Constitution",