TRUTH IN MEDIA Editorials

Izbori 2000

- i

---------------------------------------------------------------

Ameri~ka i srpska "demo farsa"

Neglasawe je boqe nego korumpirano glasawe

Pi{e Bob \ur|evi}

---------------------------------------------------------------

"Tri Budale" srpske dijaspore nude netra`en savet svojim napa}enim sunarodnicima - "glasajte bez obzira na i{ta!"  Za{to?

FENIKS,  14 avg. 2000 - Se}ate li se {ta su nam keva i stari pridikovali kada smo mi, "Baby Boomers," najzad stigli do godi{ta kada nam je bilo dozvoqeno da glasamo i da ginemo za ovu zemqu? (ali ne i da pijemo alkohol!). "Uvek glasaj!"  Ili, "nemoj da se odri~e{ svog prava."  Ili, "nema veze za koga glasa{, samo glasaj!"

E, pa takva Amerika, zemqa u kojoj je ne~iji glas jo{ uvek zna~io ne{to za nekoga, je sada samo jedna lepa, nostalgi~na memorija.  Margaret Karlson, koja `ivi u Paradise Valley, Arizona, je to vrlo lepo sro~ila u pismu Arizona Republici (dnevnom listu) objavqenom 12 avgusta pod naslovom, "Smrt jednog starog prijateqa."  Evo izvoda:

"Jedan moj prastari prijateq je tiho umro iza crveno-belog-plavog paravana; moj dragi 225-to godi{wak.  Njegovo ime je bilo Demokratija... On je verovao u vladu qudi koji rade u ime naroda i za dobrobit naroda.

Daj da probamo Plutokratiju za neko vreme - vladu nekolicine za dobrobit nekolicine - nekolicine koji imaju dovoqno love da kupe vladu.

Zato se ne `urite na izbore ove godine - izuzev ako vam je to deo dnevne fiskulture.  Glasawe je ve} obavqeno u va{e ime.  To je jedna od prednosti Plutokratije.  [to pojednostavquje stvari..."

Bilo je u isto vreme i ironi~no i prigodno da smo istog dana (12 avgusta) primili jo{ jednu poruku pod naslovom, "srpsko lan~ano pismo."  Dobili smo ga od TiM ~itaoca iz Srbije.  Ali je ono o~igledno poteklo od nekih "demokratski"-nastrojenih Srba u dijaspori - troje qudi koje }u ja da nazovem "Tri Budale" za svrhe ovog ~lanka.

(Po{to je wihov savet Srbima u Srbiji dat navodno u smislu "nacionalnog interesa," nema potrebe, bar ne za sada, da se eksponiramju identiti te "Tri Budale."  Dovoqno je da ka`emo da TiM urednik zna svu trojicu li~no, i da su sva trojica navodno protivnici Milo{evi}evog re`ima.  [to dodatno uveli~ava GLUPOST wihovog NETRA@ENOG saveta srpskim glasa~ima.  Jer bi veliki odziv na izborima zamo POMOGAO Milo{evi}u!).

Su{tina poruke Tri Budale iz dijaspore qudima u Srbiji je bila - glasajte bez obzira na i{ta!

Oni su rekli, prema kazivawu na{eg TiM ~itaoca iz Srbije...

"GLASAJTE, PO SVOJOJ SAVESTI I PO SVOJOJ VOQI, ALI OBAVEZNO IZA\ITE I DAJTE SVOJ GLAS SVOM KANDIDATU."

Na {ta sa ja  odgovorio - glupost!

Ovo {to sledi su izvodi iz mog odgovora na taj e-mejl. Savet Tri Budale je mo`da bio dobronameran, ali je bez obzira na to bio pogre{an, i {to je jo{ va`nije - NETRA@EN.  Niko ih nije pitao da daju savete glasa~ima u Srbiji, pogotovo po{to bar dva od wih trojice nemaju pravo glasa u Srbiji, bar koliko je to poznato ovom autoru.

"Hvala vam na lan~anom pismu.  Moji komentari, koji slede dole, naravno nisu nameweni vama li~no.  Nego su usmereni prema onim dobronamernim budalama u dijaspori koji su bili inicijatori ovih poruka.  Da li namerno ili slu~ajno, oni slu`e interesima srpskih neprijateqa, unutra{wih ili spoqnih, i na {tetu srpskog naroda.

"Srpsko lan~ano pismo" je jedan od najlo{ijih "saveta" koje su srpski glasa~i ikada dobili od srpske dijaspore.

Za{to da Srbi glasaju po svaku cenu?  Za{to da budu ve}e budale od Amerikanaca?

Zar Srbi ne znaju da je samo 38% ameri~kih bira~a glasalo na 1998 izborima za Kongres? ({to zna~i da je 62% Amerikanaca bojkotovalo izbore - to najnovije izdawe "Demo Farse").

Zar Srbi ne znaju da je ameri~ki politi~ki sistem postao tako korumpiran da samo budale glasaju za dve glavne partije?

Zar Srbi ne znaju da je ono, {to se wima predstavqa od strane opozicioni zapadnih kvizlinga kao "demokratija," ustvari "demo farsa," ili plutokratija?

Zar Srbi ne znaju da je srpska "demo farsa" (Milo{evi}eva) kopija ameri~ke verzije korumpiranih izbora? 

Ako Srbi to ne znaju, ja ih pozivam da pro~itaju na{e najnovije ~lanke na tu temu:

American vs. Serbian “Demo Farce” 

A Party of Firsts, First to Blink: “Bonehead Al” Taps “Phony Gerry” against Texas “Big Dippers” 

"Mo`da jedini raniji primer koji je bio na rangu kratkovidosti i gluposti ovog gorweg saveta Srbima da iza|u na izbore i glasaju bez obzira na i{ta drugo, i time podupru Milo{evi{evu srpsku "demo farsu," je bilo sli~no pismo koje sam ja primio decembra 1991-e godine od Srpskog Kongresa Ujediwewa (SUC).  To "lan~ano pismo" je tako|e agitovalo na Srbe {irom sveta da podr`e takozvani "Vensov plan."

Za one Srbe sa izbrisanim ili izbledelim memorijama, "Vensov plan" je navodno okon~ao "rat u Hrvatskoj 1991- godine." Ustvari, to je bio po~etak okupacije Jugoslavije od strane UN/NATO-a.

Pisac ovih redova je "po{izeo" kada je tada ~uo za "Vensovog plan".  Jer po prvi put u modernoj istoriji, strane trupe su trebalo da se anga`uju na teritoriji suverene zemqe Jugoslavije, pod pla{tom "plavih {lemova."  

Posledice te tragi~ne i strate{ke gre{ke Slobodana Milo{evi}a, zbog koje sam mu ja u lice prigovorio u februaru 1992 (ako vas to interesuje, pogledajte Washington Times column, July 1998), sada mogu da vide svi obi~ni gra|ani Srbije, a ne samo dr`avnici ili diplomate ~iji je zadatak da navodno "strate{ki" rezonoju.

A sada, neki od tih "lidera" srpske dijaspore koji su agitovali za "Vensov plan" 1991-e godine, a koji je bio uvertira "etni~kog ~i{}ewa" skoro miliona Srba 1990-ih godina od strane "plavih {lemova" i NATO-a, su isti ti koji sada savetuju Srbima da "glasaju pa {ta bude da bude."

Ako bi lideri srpske dijaspore trebalo da savetuju bilo {ta Srbima u Srbiji (a po skromnom mi{qewu ovog pisca ne bi trebalo da to uop{te rade - bar ne dok mi, Srbi u dijaspori, ne dobijemo pravo glasa), onda bi to trebalo da bude da BOJKOTUJU bilo kakve izbore koji bi legitimisali korumpirane "pobede" bilo Milo{evi}a, bilo Klinton-Olbrajtovih vazala.

Zna~i, neglasawe je boqe nego korumpirano glasawe!

I Hitler je bio izabran na demokratski na~in...  I to na izborima koji su bili po{teniji nego dana{we verzije ameri~ke ili srpske "demo farse."

Bilo kakvo korupmirano glasawe u plutokratskom dru{tvu samo ima svrhu da legitimi{e represiju postoje}eg re`ima.  Zato 62% Amerikanaca vi{e ne glasa.

A to je ono {to Tri Budale srpske dijaspore savetuju Srbima u Srbiji. - "samo vi glasajte, pa {ta bude da bude!?" I to ka`u Tri Budale koje su navodno u opoziciji Milo{evi}evom re`imu.

O tempora, o mores...

Sa "savetnicima" kao {to su ta Glupa Trojica, Srbi treba da se sete svoje stare poslovice - "u se i u svoje kquse!"

----------------------------

Bob |ur|evic, founder of TRUTH IN MEDIA of Phoenix, Arizona, is an internationally published author, e-mail: publisher@truthinmedia.org 

Back to Index of Columns...